Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomoc ma formę bezzwrotnej dotacji. Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu. Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał aż do wykorzystania środków- w puli czekają ponad 32 mln złotych.

 

Aby uzyskać dotacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim należy reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS-u. Następnie należy złożyć wniosek, który poddany będzie weryfikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu, podpisywana jest umowa i w przeciągu 14 dni przekazywana jest połowa zaplanowanych środków. Następnie następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył wniosek. Po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni następuje wypłata drugiej transzy środków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.