Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości ogłosił już III nabór wniosków w ramach programu „ Góry Świętokrzyskie naszą Przyszłością”, który daje możliwość pozyskania dotacji do 50 tys. zł, mogąca stanowić maksymalnie 90% wartości projektu. Wnioski można składać do 31 marca 2015r.O dotacje może ubiegać się Organizacja Pozarządowa która:

    posiada siedzibę na terenie realizacji projektu (w powiecie kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)
    ma charakter lokalny, tj. działa na terenie powiatów objętych projektem
    działa na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub przeznacza wygenerowany zysk na cele statutowe

 Program dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

    kształtowanie postaw sprzyjających aktywności społecznej w regionie
    rozwój działalności społecznej w regionie na bazie zasobów lokalnych
    wykorzystanie, zachowanie i promowanie zidentyfikowanych zasobów lokalnych
    upowszechniona wiedza i spopularyzowane walory regionu Gór Świętokrzyskich
    kontynuacja projektu (po zakończeniu finansowania) w porównywalnej skali  oraz dostępność rezultatów dla szerokiego grona odbiorców

 Rodzaje działań podlegających dofinansowaniu:

    rozwój aktywności  w oparciu o zasoby lokalne
    promowanie, zachowanie i wykorzystanie zasobów lokalnych
    rozwój przedsiębiorczości i turystyki na bazie zasobów lokalnych
    podwyższanie kwalifikacji mieszkańców terenów objętych projektem
    poszerzenie oferty turystycznej regionu
    podnoszenie jakości produktów lub usług w sektorze około turystycznym
    tworzenie produktów turystycznych
    promocja regionu i działania informacyjne.

Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z tym że projekty nie mogą się zakończyć później niż 31 lipca 2016.

Projekty muszą być realizowane w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim lub sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).