W dniach od 2 do dnia 31 marca 2015 r. o dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł stanowiące 70% wartości projektu, mogą ubiegać się osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarcza. Nabór został ogłoszony przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w ramach programu „ Góry Świętokrzyskie naszą Przyszłością”Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji, Wnioskodawcy muszą spełnić wszystkie poniższe kryteria:

    Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie realizacji projektu tj.  w jednym z powiatów: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski z wyłączeniem miast Kielce, i Ostrowiec Św.,
    Wnioskodawca w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia  wniosku o dotację:

- nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej  

- nie był wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego,

- nie był udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego

- nie był członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego

Wnioskodawca posiada zameldowanie stałe na terenie realizacji projektu (tj. w jednym z powiatów: kielecki, opatowski, ostrowiecki,  sandomierski z wyłączeniem miast Kielce, i Ostrowiec Św.),
Wnioskodawca jest osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, rolnikiem lub domownikiem (dot. rolników lub domowników podlegających ubezpieczeniu i opłacających składki do KRUS zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników),

 

Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z tym że projekty nie mogą się zakończyć później niż 30 września  2016 (data zakończenia finansowego).

Projekty muszą być realizowane w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim, z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.

 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Wnioskodawcę.

 Przykładowe wydatki kwalifikowalne:

•    wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,

•    zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,

•    wydatki na nabycie środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że  środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,

•    wydatki na zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. O dotacje na zakup środków transportu nie mogą ubiegać firmy świadczące usługi w zakresie transportu drogowego towarów oraz usługi w zakresie przeprowadzek,

•    prace związane z przygotowaniem inwestycji oraz zewnętrzne usługi doradcze związane z inwestycją, w tym w zakresie wzornictwa i grafiki użytkowej (m.in. produkty, przedmioty, odzież, tkaniny, wystrój wnętrz i zagospodarowanie przestrzeni, opakowania), nawiązujących do miejscowych tradycji i zasobów lokalnych.

•    koszty początkowej promocji projektu,

•    koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług,

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.