Nabór otwarty!

Projekty do kwoty 150 000.00 zł

Formą wsparcia jest pożyczka z częściowym umorzeniem kosztów do 50% wartości projektu oraz nie więcej niż 50 000,00 zł.

 

 

 

 

Cel projektu:

Celem pożyczki jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na obszarze całego kraju. W ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie udzielane są niskooprocentowane pożyczki z opcją umorzenia nawet do poziomu około 50 400 zł, jednak nie więcej niż 50% wysokości pożyczki, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Inwestycja NIE może dotyczyć m.in. następujących obszarów:

 • działalności w formie spółki prawa handlowego,
 • działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów, krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich UE,
 • przedsięwzięć w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • przedsięwzięć w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Warunki kredytowania:

Kwota pożyczki: do 150 807, 20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Okres spłaty: do 7 lat
Okres karencji: do roku
Prowizja: brak 

 

 

Wysokość oprocentowania:

 • 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
 • 1,45% dla pozostałych osób.

 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia:

Osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej i nie pozostawały w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku oraz:

 • zarejestrowani bezrobotnym lub
 • zarejestrowani poszukujący pracy, nie zatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej lub
 • studenci ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionym i niewykonujący innej pracy zarobkowej lub
 • poszukujący pracy opiekun osoby z niepełnosprawnością lub
 • poszukujący pracy, którego średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Wydatki kwalifikowane:

 • Zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, infrastruktury, środków transportu niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
 • Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu.

 

 

 Umorzenie pożyczki:

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej podlega jednorazowo umorzeniu w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ok. 50 400 zł), przyjmowanego w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie wyższej niż 50% wartości pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy.

 

 Zabezpieczenie pożyczki:

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczenie dwóch osób fizycznych.


Pozostałe zabezpieczenia pożyczki mogą być następujące:

 • poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub
  prawnych,
 • przelew (cesja) wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,
 • blokada środków na rachunkach bankowych, przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych,
 • ubezpieczenie pożyczki,
 • zastaw, w tym zastaw rejestrowy,
 • hipoteka,
 • inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.

 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Banku BGK.

https://www.bgk.pl/produkty/pozyczka-na-samozatrudnienie/ 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.


Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.


Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585