Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach planowanego do realizacji projektu  „Inwestycja w OZE w Ascend Consulting w 2022 roku”.

 

 

Zapytanie ofertowe

Sadurki 10.05.2022

Miejscowość, data

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach planowanego do realizacji projektu  „Inwestycja w OZE w Ascend Consulting w 2022 roku”

 

Ogólne założenia:

- obecnie na dachu budynku zamontowane są panele o mocy 6,75kW

 -projekt zakłada rozbudowę instalacji fotowoltaicznej do mocy 9.750 kWp

- inwerter jest już zamontowany przy okazji montażu poprzednich paneli- 12 kW

- instalacja fotowoltaiczna będąca przedmiotem niniejszego zapytania, musi być kompatybilna z     istniejącą już instalacją fotowoltaiczną

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

  • montowana na dachu,
  • moc 3kW
  • sprzęt fabrycznie nowy z instrukcją obsługi w języku polskim
  • certyfikat lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania
  • konstrukcja mocująca,
  • okablowanie i zabezpieczenie,
  • montaż, konfiguracja
  • dostęp do oprogramowania do zdalnego monitorowania pracy instalacji

 

 

Planowany czas realizacji zamówienia to lipiec 2022. Na oferty czekamy do 01.06.2022

 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza ofertowego i dostarczenie go do naszej siedziby (emailem, osobiście, pocztą).

 

 

 

 

 

Formularz ofertowy:

 

 

 

Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

 

…………………………………

 

…………………………………

 

 

 

Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

……………………………………………………………………………………………...………….…

 

Wartość oferty:

Cena netto:…………………………………..Podatek VAT:……………………….……………………

Cena brutto:……………………………… (słownie:…………………………...……..………………… ……….…………………………………………………………………...………………………...……)

 

Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni

Zakres usług – zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

Oświadczenia:

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

 ………….……………………………… dnia …………………………                  

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (obowiązkowe)

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa oferenta)

 

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… dnia …………………………                          

 

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data