Dobiegają końca prace nad uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020, który został przyjęty 12 lutego 2015r. przez Komisję Europejską.W szczegółowy Opisie Osi Priorytetowych ( tzw. SZOOP), znajdą się m.in. informacje o:

• tym kto, będzie mógł ubiegać się o wsparcie,
• typach projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowane z budżetu RPO 2014-2020,
• wysokości środków, które będzie można pozyskać w poszczególnych działaniach programu,
• instytucjach, które będą ogłaszały unijne konkursy w ramach programu.

W SZOOP zostaną określone również wytyczne dotyczące wartości projektów, poziomu dofinansowania oraz kwalifikowalność wydatków.