Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Rozwój działalności gospodarczej min. 5 000 zł, max. 120 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r. do godziny 15:00:00.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Lubelskiego.

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 5 153 280,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 515 328,00 zł.

Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej.


Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 80%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 000,00 PLN
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 120 000,00 PLN


Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Typy finansowanych projektów:
Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów. Projekty mogą dotyczyć udziału przedsiębiorstw w targach lub wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym, prowadzących do rozszerzenia oferty wnioskodawcy na zagraniczne rynki lub w targach, wystawach i misjach zagranicznych, w celu nawiązania współpracy z podmiotami spoza terenu Polski.

 


Kryteria wyboru projektu:


1. Liczba planowanych zagranicznych kontraktów handlowych.
W projekcie założono realizację wskaźnika „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji” na poziomie:
2 lub więcej zagranicznych kontraktów handlowych – 15 pkt;
1 zagraniczny kontrakt handlowy – 12 pkt.

2. Wejście na nowe zagraniczne rynki.
W wyniku realizacji projektu założono wejście przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu (na których do tej pory wnioskodawca nie prowadził sprzedaży).
tak - 15 pkt,
nie - 0 pkt.

3. Stabilność firmy.
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres przynajmniej 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
tak - 15 pkt.
nie - 0 pkt.

4. Komplementarność.
Oferowane do sprzedaży na rynkach zagranicznych produkty/usługi, które wnioskodawca będzie prezentował na targach lub misjach gospodarczych, są powiązane z innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę (współfinansowanymi ze środków zewnętrznych w tym przyznawanych w ramach instrumentów finansowych Unii Europejskiej).
tak - 10 pkt.
nie - 0 pkt.

5. Produkty/usługi w ofercie wnioskodawcy.
Wnioskodawca posiada w swojej ofercie i opisanych w strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji/planie działalności przedsiębiorstwa lub innym równoważnym dokumencie co najmniej dwa produkty/usługi, które będą przedmiotem sprzedaży zagranicznej.
tak - 10 pkt.
nie - 0 pkt.

6. Jakość oferty.
Wnioskodawca poniósł nakłady na działalność B + R w związku z produktem/ usługą, która będzie promowana na targach wystawach lub misjach gospodarczych, w których uczestniczy wnioskodawca.
tak - 9 pkt.
nie - 0 pkt.

7. Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
Produkt/usługa, z którym wnioskodawca uczestniczy w targach wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r.
tak - 20 pkt.
nie - 0 pkt.

8. Wkład własny.
Za każdy 1% (punkt procentowy) obniżenia poziomu dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – maksymalnie 6 pkt.
max - 6 pkt.

 

Kryteria rozstrzygające:

1. Kompleksowa internacjonalizacja przedsiębiorstwa.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach kryteriów trafności merytorycznej „Wejście na nowe zagraniczne rynki” oraz „Liczba planowanych zagranicznych kontraktów handlowych”.

2. Stopa bezrobocia.
Stopa bezrobocia w powiecie, w którym przedsiębiorstwo posiada siedzibę.

3. Wnioskowany poziom dofinansowania.
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa.


Jakie wydatki można finansować?

• KOSZTY UCZESTNICTWA W TARGACH, WYSTAWACH I MISJACH GOSPODARCZYCH
- koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej,
- koszty wpisu do katalogu targowego,
- opłata rejestracyjna,
- koszty projektu i zabudowy stoiska,
- koszty produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, wraz z kosztami tłumaczenia,
- koszty transportu materiałów i urządzeń ekspozycyjnych,
- koszty podróży służbowych uczestników:
- zakwaterowania,
- transportu
- diety
- koszty wynajęcia tłumacza do obsługi stoiska;
• PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Lubelskiego.


http://www.rpo.lubelskie.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585