Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 28.06.2019 do 26.07.2019.


Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Dołhobyczów, Miasto Hrubieszów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice.

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 650 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Wnioskodawca utworzy działalność w zakresie rekreacji.
0 pkt – działalność wnioskodawcy nie będzie prowadzona w ramach branży preferowanej
2 pkt – działalność wnioskodawcy będzie prowadzona w ramach branży preferowanej.

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie większej liczby miejsc pracy aniżeli wymagane minimum.
0 pkt – nie
2 pkt – 1 miejsce pracy powyżej wymaganego minimum
4 pkt – 2 lub więcej miejsc pracy powyżej wymaganego minimum

3. Co najmniej jedno miejsce pracy zostanie utworzone dla osoby będącej przedstawicielem wskazanych w LSR grup defaworyzowanych.
0 pkt - miejsce pracy nie zostanie utworzone dla osoby będącej przedstawicielem wskazanych w LSR grup defaworyzowanych
4 pkt - miejsce pracy zostanie utworzone dla osoby będącej przedstawicielem wskazanych w LSR grup defaworyzowanych

Za osobę defaworyzowaną rozumie się osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, która zamieszkuje na terenie obszaru działania LGD „Lepsze Jutro”, która spełnia jeden z następujących warunków:
- jest osobą, która nie ukończyła 30 r.ż.
- jest osobą z wykształceniem podstawowym lub bez
wykształcenia
- jest mieszkańcem gminy wiejskiej

4. Wysokość wkładu własnego.
1 pkt – brak wkładu własnego lub w wysokości nie przekraczającej 5 %
2 pkt – wkład własny powyżej 5% kosztów całkowitych
3 pkt – wkład własny powyżej 10% kosztów całkowitych

5. Innowacyjność operacji.
0 pkt – operacja nie nosząca znamion innowacyjności
3 pkt - operacja innowacyjna

6. Obszar realizacji operacji.
1 pkt – miejscowość większa niż 5 tys. mieszkańców
2 pkt – miejscowość mniejsza niż 5 tys. mieszkańców

7. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa udzielonego w Biurze LGD.
0 – wnioskodawca nie korzystał z doradztwa
1 –wnioskodawca korzystał z doradztwa w trakcie trwania naboru wniosków
2 – wnioskodawca korzystał z doradztwa w okresie pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia o planowanym naborze a dniem rozpoczęcia naboru wniosków.

Suma punktów - 20
Minimalna liczba punktów – 4

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Lepsze Jutro.


http://www.lgdhrubieszow.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585