Podejmowanie działalności gospodarczej 60 000 zł.

Termin naboru wniosków od 28.06.2019 do 26.07.2019.

 

Rozwój działalności gospodarczej min. 100 000 zł, max. 300 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 28.06.2019r. do 26.07.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza.

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 120 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 400 000zł.

Wsparcie w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:


1. Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy, w tym przez samozatrudnienie w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR:
TAK - 20 pkt
NIE - 0 pkt.

2. Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji wnioskodawcy
TAK-15 pkt
NIE-0 pkt

3. Operacja zakłada podejmowanie działalności gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.

4. Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
- Operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

5. Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych - 0 pkt

6. Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające.
TAK – 15 pkt
NIE – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – zaspokajanie potrzeb z grup defaworyzowanych.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy (pełne etaty) zgodnie z wymaganym minimum zakładanym w rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 lub dodatkowych miejsc pracy (pełne etaty) ponad zakładane minimum wynikające z ww. rozporządzenia LSR
- zakładane minimum wynikające z rozporządzenia – 5 pkt.
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy – 10 pkt
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 15 pkt
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy 20 pkt
- Nie – 0 pkt

2. Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji:
- wnioskodawcy – 10 pkt
- pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.
- Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt.

3. Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.

4. Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- obszaru LSR – 10 pkt
- województwa – 20 pkt
- operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

5. Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.
- kobiety – 5 pkt.
- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.
- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych – 0 pkt

6. Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające.
TAK – 15 pkt,
NIE – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 100
Minimalna liczba punktów: 30
Kryterium premiujące – utworzenie większej liczby miejsc pracy ponad zakładane minimum wynikające z rozporządzenia LSR

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Trygon.


http://www.lgd-trygon.com.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585