Rozwój działalności gospodarczej do 100 000 zł.

Termin naboru wniosków od 20.05.2019 do 03.06.2019.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Kamień, Wojsławice, Żmudź.

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Ziemi Chełmskiej.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Liczba utworzonych i planowanych do utrzymania miejsc pracy:
3 pkt. – 2 etaty i więcej
2 pkt. – więcej niż 1 etat, mniej niż 2 etaty
1 pkt. – dokładnie 1 etat
0 pkt. – poniżej 1 etatu

2. Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów:
2 pkt. – bezpośredni związek operacji z lokalnymi zasobami przyrodniczymi i/lub historycznymi i/lub kulturowymi
1 pkt. – bezpośredni związek operacji z lokalnymi zasobami społecznymi
0 pkt. – brak bezpośredniego związku operacji z lokalnymi zasobami

3. Kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub posiadane zasoby Wnioskodawcy zgodne z zakresem planowanej operacji:
3 pkt. – trzy z ocenianych cech
2 pkt. – dwie z ocenianych cech
1 pkt. – jedna z ocenianych cech
0 pkt. – brak ocenianych cech

4. Charakter rozwijanej działalności:
5 pkt. - działalność związana z turystyką i/lub rekreacją i/lub usługami gastronomicznymi
1 pkt. - inna działalność

5. Wkład własny Wnioskodawcy:
3 pkt. – wkład własny od 40%
2 pkt. – wkład własny od 35% do mniej niż 40%
1 pkt. – wkład własny powyżej 30 % do mniej niż 35%
0 pkt. – wkład własny minimalny (30%)

6. Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR:
6 pkt. – Wnioskodawca GWARANTUJE zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR
0 pkt. – Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR

7. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD:
2 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD oraz ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
1 pkt – promocja projektu odbędzie się poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji projektu w ramach LSR za pośrednictwem LGD lub ukaże się artykuł na stronie www lub prasie lokalnej lub portalach społecznościowych o w/w tematyce
0 pkt – operacja nie zakłada promocji LSR i LGD

8. Doradztwo biura LGD:
2 pkt. – Wnioskodawca osobiście korzystał z doradztwa LGD w Mobilnych Punktach Informacyjno-Doradczych lub w Biurze LGD i w trakcie spotkania doradczego przedstawił główne założenia operacji;
5 pkt. – Wnioskodawca osobiście korzystał z doradztwa LGD w Mobilnych Punktach Informacyjno-Doradczych lub w Biurze LGD i w trakcie spotkania doradczego przedstawił wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia oraz wypełniony biznesplan.
0 pkt. – Wnioskodawca nie wykonał żadnej czynności z wyżej wymienionych.

9. Operacja zapewnia zintegrowanie :
1 pkt. – operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR przy realizacji operacji
1 pkt. – operacja zapewnia zintegrowanie sektorów przy realizacji operacji
1 pkt. – operacja zapewnia zintegrowanie branż działalności gospodarczej przy realizacji operacji
0 pkt. – operacja nie zapewnia zintegrowania

10. Operacja ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR:
8 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

11. Operacja ma charakter innowacyjny:
4 pkt. – cztery z ocenianych cech
3 pkt. – trzy z ocenianych cech
2 pkt. – dwie z ocenianych cech
1 pkt. – jedna z ocenianych cech
0 pkt. – brak ocenianych cech – operacja nie wpisuje się w innowacyjne podejście określone w LSR

12. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu:
4 pkt. – operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, a koszty inwestycyjne przeznaczone na zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu stanowią powyżej 10% budżetu operacji
2 pkt. – operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, a koszty inwestycyjne przeznaczone na zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu stanowią do 10% budżetu operacji
0 pkt. – operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, w planowanych kosztach inwestycyjnych Wnioskodawca nie uwzględnił wydatków na zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu.

Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia: 51
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 26

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej.

http://ziemiachelmska.pl/W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585