Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 12.06.2019 do 28.06.2019.

 

Rozwój działalności gospodarczej min. 50 000 zł, max. 300 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.06.2019r. do 28.06.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Sieciechów, Garbatka, Magnuszew, Grabów n/P, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice.

 

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Puszcza Kozienicka; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 300 000 zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Puszcza Kozienicka.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Kwalifikacje wnioskodawcy
- kwalifikacje i doświadczenie - 3 pkt.
- doświadczenie - 2 pkt.
- kwalifikacje - 1 pkt.
- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt.

2. Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta konsultacyjna):
5 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

3. Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w innej formie zgłosił pomysł (należy udokumentować) przed ukazaniem się ogłoszenia o konkursie.
5 pkt. – TAK
0 pkt. – NIE

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu:
- powyżej 3 miejsc pracy – 5 pkt.
- od 2 do 3 miejsc pracy- 3 pkt.
- 1 miejsce pracy – 1 pkt.

5. Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup de faworyzowanych – uzasadnienie wnioskodawcy (długotrwale bezrobotnych, osoby po 50+, dzieci i młodzież do 24 roku życia. Angażuje osoby:
- wszystkie 3 grupy defaworyzowane wymienione poniżej – 3pkt.
- osoby 50 + - 1pkt.
- dzieci i młodzież do 24 roku życia – 1 pkt.
- długotrwale bezrobotne – 1 pkt.
- żadnej z wymienionych grup defaworyzowanych – 0 pkt.

6. Wpływ na rozwój branż:
- trzy branże - 6 pkt.
- dwie branże - 4 pkt.
- jedna branża – 2 pkt.
- żadna z wyżej wymienionych branż – 0 pkt.

7. Innowacyjność projektu - uzasadnienie wnioskodawcy. Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie:
3 pkt. - obszaru LGD
2 pkt.- gminy
1 pkt.- wnioskodawcy
0 pkt. - nie dotyczy

8. Charakter innowacyjności:
3 pkt. - innowacja operacji w obszarze ochrony
środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
2 pkt. - innowacja w obszarze związanym ze zwalczaniem
ubóstwa czy włączeniem społecznym
1 pkt. - innowacja poprzez zakup nowych urządzeń z
zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii.
0 pkt. – nie dotyczy.

9. Udział środków własnych. Wkład własny jest wyższy od wymaganego :
- o więcej niż 10 % punktów procentowych - 2 pkt.
- mniej niż 10 % punktów procentowych - 0 pkt.

10. Wpływ projektu na promocję i dobry wizerunek obszaru działania LGD:
2 pkt.- skutkuje
0 pkt – nie skutkuje

11. Miejsce realizacji operacji:
- miejscowość poniżej 500 mieszkańców – 3pkt.
- miejscowość od 500 do 1000 mieszkańców – 2 pkt.
- miejscowość od 1000 do 5000 mieszkańców – 1 pkt.
- miejscowość powyżej 5 000 mieszkańców – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 40
Minimalna liczba punktów, decydująca o wpisaniu projektu na listę rankingową: 21

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka.

http://lgdkozienice.pl/W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585