Podejmowanie działalności gospodarczej 80 000 zł.

Termin naboru wniosków od 06.05.2019 do 20.05.2019.

 

Rozwój działalności gospodarczej do 200 000zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 03.06.2019r. do 17.06.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Michałowice, Wielka-Wieś.

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000 zł.

Wsparcie w formie ryczałtu.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Korona Północnego Krakowa; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 1 500 000zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Korona Północnego Krakowa.

 
Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

 1. Innowacyjność projektu.
  0 pkt. – nie jest nowy na terenie LGD
  1 pkt. – jest nowy na terenie LGD

 2. Wsparcie zatrudnienia grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
  0 pkt. – projekt nie zakłada zatrudnienia takiej osoby.
  1 pkt. – projekt zakłada zatrudnienie takiej osoby.

 3. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu.
  0 pkt. – nie.
  2 pkt. – tak.

 4. Tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstałych firmach.
  1 pkt. – 1 miejsce pracy (w tym samozatrudnienie).
  2 pkt. – 2 lub więcej miejsc pracy.

 5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu.
  0 pkt. – opis projektu nie jest kompletny.
  3 pkt. – opis projektu jest kompletny. 

 6. Stan przygotowania projektu do realizacji.
  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada żadnej dokumentacji budowlanej lub co najmniej jednej oferty cenowej
  2 pkt. - Wnioskodawca posiada potwierdzenia wystąpienia do stosownego organu o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub posiada co najmniej jedną ofertę cenową
  4 pkt. - Wnioskodawca posiada kompletną, uprawomocnioną dokumentację budowlaną lub posiada trzy oferty cenowe.

 7. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zameldowania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  0 pkt. –Wnioskodawca nie spełnia kryterium.
  3 pkt. –Wnioskodawca spełnia kryterium.


Maksymalna liczba punktów: 16 pkt.
Minimalna liczba punktów: 8 pkt.

 

 
Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

 1. Innowacyjność projektu.
  0 pkt. – nie jest nowy na terenie LGD
  1 pkt. – jest nowy na terenie LGD

 2. Wsparcie zatrudnienia grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.
  0 pkt. – projekt nie zakłada zatrudnienia takiej osoby.
  1 pkt. – projekt zakłada zatrudnienie takiej osoby.

 3. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu.
  0 pkt. – nie.
  2 pkt. – tak.

 4. Generowanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących.
  1 pkt. – 1 miejsce pracy.
  3 pkt. – więcej niż 1 miejsce pracy.

 5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu.
  0 pkt. – opis projektu nie jest kompletny. 
  3 pkt. – opis projektu jest kompletny. 

 6. Stan przygotowania projektu do realizacji.
  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada żadnej dokumentacji budowlanej lub co najmniej jednej oferty cenowej
  2 pkt. - Wnioskodawca posiada potwierdzenia wystąpienia do stosownego organu o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub posiada co najmniej jedną ofertę cenową
  4 pkt. - Wnioskodawca posiada kompletną, uprawomocnioną dokumentację budowlaną lub posiada trzy oferty cenowe.

 7. Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą lub jej oddział na dzień składania wniosku znajduje się na obszarze objętym LSR od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  0 pkt. –Wnioskodawca nie spełnia kryterium.
  3 pkt. –Wnioskodawca spełnia kryterium

Maksymalna liczba punktów: 17 pkt.
Minimalna liczba punktów: 9 pkt.

 

Kryteria premiujące (podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej):

 1. Wnioskodawca konsultował wniosek z pracownikami Biura LGD.
  0 pkt. – brak konsultacji stacjonarnej w biurze LGD
  1 pkt. – min. jedna konsultacja stacjonarna przeprowadzona w Biurze LGD.

 2. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych (lokalny produkt rolny –wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju).
  0 pkt. – nie wykorzystuje lokalnych produktów.
  2 pkt. – wykorzystuje lokalne produkty.

Do uzyskania: maksymalnie 3 pkt, minimalnie 0 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować? 

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Korona Północnego Krakowa.


http://www.koronakrakowa.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585