Program Operacyjny Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jednym z głównych założeń Programu jest powszechny dostęp do Internetu – m.in. poprzez tworzona infrastruktura umożliwiającej osiągnięcie przepustowości min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów – do 100 Mb/s, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.

 

W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.


 

Priorytetami PO PC są:

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (1 020,22 euro)

 • wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,

2. e-administracja i otwarty rząd (949,6 mln eur)

 • wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
 • cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
 • cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,

3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (145 mln euro)

 • działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
 • innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,
 • e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Beneficjętami Programu będą:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

W najbliższym czasie powołany zostanie komitet monitorujący program. Komitet w pierwszej kolejności zatwierdzi kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, czyli przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Projekty dedykowane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, mogą ruszyć w drugim kwartale 2015 r.
Część pieniędzy z programu jest dedykowana dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – projekty realizujące ten cel ruszą najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2015 roku.

 

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl