Jeszcze w I kwartale b.r. planowany jest nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy w ramach środków PFRON

 

Środki mogą być przyznane na:

1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia;
2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
3. ponowne podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. 1 lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Środki mogą być przeznaczone na:

1. zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz koniecznego wyposażenia do prowadzenia działalności – minimum 50% wnioskowanej kwoty;
2. zakup materiałów, surowców i towaru - do 30 % kwoty wnioskowanej kwoty;
3. remont lokalu, w tym adaptacja i zakup materiałów niezbędnych do remontu, wykonanie usługi remontu lokalu - do 10% wnioskowanej kwoty;
4. pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. foldery, wizytówki, plakaty) – do 10% kwoty wnioskowanej kwoty;
5. pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
6. w uzasadnionych przypadkach zakup lawety, przyczepki samochodowej do kwoty 3 tys. PLN.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami i do współpracy przy pisaniu wniosków.