Zakładanie działalności gospodarczej 75 000 PLN

Nabór wniosków rozpoczyna się od 25.02.2022r. do 16.03.2022r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne mieszkające oraz planujące prowadzić działalność na terenie gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia
Limit środków: 1 750 549,20 zł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Kraina Wokół Lublina; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1) Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt
- powyżej 5 tys. mieszkańców  – 0 pkt


2) Operacja będzie realizowana w gminie liczącej:
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt
- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt


3) W ramach operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu:
- tak – 5 pkt
- nie – 0 pkt


4) Innowacyjność podejmowanej działalności:
- podejmowana działalność ma charakter innowacyjny na terenie LGD – 5 pkt
- podejmowana działalność ma charakter innowacyjny na terenie gminy – 3 pkt

- podejmowana działalność ma charakter innowacyjny na terenie miejscowości - 2 pkt 

- podejmowana działalność nie jest innowacyjna - 0 pkt


5) Operacja zakłada utworzenie:
- 1 miejsca pracy - 0 pkt
- więcej niż 1 miejsca pracy - 3 pkt
- więcej niż 2 miejsc pracy - 5 pkt


6) Status wnioskodawcy podejmującego działalność:
- osoba bezrobotna; osoba do 35 r.ż - 1 pkt
- osoba niepełnosprawna - 3 pkt

- osoba po 50 roku życia - 5 pkt


7) Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie podejmowanej działalności:
- Wnioskodawca udokumentował, że posiada wiedzę i doświadczenie – 5 pkt
- Wnioskodawca udokumentował, że posiada wiedzę lub doświadczenie – 3 pkt

- Wnioskodawca nie udokumentował, że posiada  wiedzę lub doświadczenia - 0 pkt


8) Działalność jest podejmowana w zakresie kodów PKD ujętych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020:
- tak – 5 pkt
- nie – 0 pkt


9) Miejsce prowadzonej lub podejmowanej działalności:
- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest wyższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego - 0 pkt
- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego - 2 pkt 

 

10) Czas zamieszkiwania na obszarze LGD Kraina Wokół Lublina:
- Wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LGD krócej niż 12 miesięcy - 0 pkt
- Wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LGD dłużej niż 12 miesięcy - 4 pkt 

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina:
https://www.krainawokollublina.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585