Zakładanie działalności gospodarczej 90 000 PLN

Rozwijanie działalności gospodarczej min 50 000 złmax 160 000 zł

Nabór wniosków rozpoczyna się od 25.10.2021r. do 15.11.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica.

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia
Limit środków: 180 000 zł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Wspólny Trakt; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1) Operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach, a podmiot realizujący ma doświadczenie w dotyczącym jej obszarze merytorycznym:
- tak – 25 pkt
- nie – 0 pkt


2) Założone rezultaty operacji uzasadniają planowany poziom jej kosztów:
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


3) Operacja generuje nowe miejsca pracy:
- w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy – 10 pkt
- w wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca pracy – 15 pkt
- w wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy – 20 pkt


4) Udział dotacji w ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych operacji jest niższy niż wartości określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- do 10% włącznie – 5 pkt
- powyżej 10% – 10 pkt


5) Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej określonej w LSR
- więcej niż 1 grupy defaworyzowanej – 25 pkt
- grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy – 20 pkt
- innej grupy defaworyzowanej – 15 pkt
- operacja nie zaspokaja potrzeb żadnej z grup defaworyzowanych – 0 pkt


6) Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


7) Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


8) Operacja zakłada rozpoczęcie działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
- tak – 10 pkt
- nie – 0 pkt


9) Operacja dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, tworzonej w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 000 mieszkańców
- tak – 10 pkt
- nie – 0 pkt


Maksymalna ilość punktów: 160 pkt
Minimalna ilość punktów: 55 pkt

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych,
Limit środków: 320 000 zł.

Kryteria wyboru projektu: 

1) Operacja jest logiczna, spójna i wykonalna przy założonych zasobach, a podmiot realizujący ma doświadczenie w dotyczącym jej obszarze merytorycznym:
- tak – 25 pkt
- nie – 0 pkt


2) Założone rezultaty operacji uzasadniają planowany poziom jej kosztów:
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


3) Operacja generuje nowe miejsca pracy:
- w wyniku realizacji operacji powstanie 1 miejsce pracy – 10 pkt
- w wyniku realizacji operacji powstaną 2 miejsca pracy – 15 pkt
- w wyniku realizacji operacji powstaną 3 lub więcej miejsc pracy – 20 pkt


4) Udział dotacji w ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych operacji jest niższy niż wartości określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- do 10% włącznie – 5 pkt
- powyżej 10% – 10 pkt


5) Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej określonej w LSR
- więcej niż 1 grupy defaworyzowanej – 25 pkt
- grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy – 20 pkt
- innej grupy defaworyzowanej – 15 pkt
- operacja nie zaspokaja potrzeb żadnej z grup defaworyzowanych – 0 pkt


6) Operacja ma w warunkach obszaru LSR innowacyjny charakter
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


7) Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
- tak – 20 pkt
- nie – 0 pkt


8) Operacja zakłada rozpoczęcie działalności, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
- tak – 10 pkt
- nie – 0 pkt


9) Operacja dotyczy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, tworzonej w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 000 mieszkańców
- tak – 10 pkt
- nie – 0 pkt


10) Z opisu operacji wynika, że oprócz Wnioskodawcy w jej realizacji aktywnie uczestniczy, co najmniej 1 partner, wnoszący w nią swój potencjał lub/i zwiększający rezultaty/oddziaływanie operacji
- tak – 10 pkt
- nie – 0 pkt


Maksymalna ilość punktów: 170 pkt
Minimalna ilość punktów: 55 pkt

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt:
http://www.wspolnytrakt.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585