Przewidywana data naboru to grudzień 2019- styczeń 2020r.

Z dofinansowania mogą skorzystać: spółki prawa handlowego oraz mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego.

Budżet naboru to 44 640 750 zł.

 

Forma wsparcia:

• Max. poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 85%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej

• Max. poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych-

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 95%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie z programami pomocy- każdy program ma inną intensywność pomocy, a co za tym idzie także inny poziom dofinansowania

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000 PLN

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN

W przypadku projektów z zakresu produkcji energii z biomasy sprawność wytwarzania energii brutto musi wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach komercyjnych i/lub co najmniej 70% w zastosowaniu przemysłowym.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

 

Ogólne kryteria wyboru projektu:

 • Kwalifikowalność geograficzna projektu
 • Wartość redukcji CO2
 • Redukcja emisji pyłu PM10
 • Zastosowanie TIK
 • Wzrost zatrudnienia
 • Doświadczenie wnioskodawcy
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców

 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM KOGENERACJA Z OZE

 • czy projekt dotyczy wykorzystania energii słonecznej lub biomasy.
 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa zainstalowania 1 MW mocy.
 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa wyprodukowania 1 MWh energii.

 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI BIOPALIW I BIOKOMPONENTÓW II i III GENERACJI

 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa wytworzenia biokomponentów.
 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa wytworzenia biopaliw.
 • weryfikacji podlegać będzie udokumentowana możliwość zbytu produkowanych biopaliw i/lub biokomponentów.

 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY I/LUB MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych [zł/MW].
 • weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych [zł/km].
 • weryfikacji podlegać będzie ograniczenie strat energii na przesyle (dla projektu z zakresu modernizacji sieci) oraz poziom strat energii wyrażonej w % w skali roku (dla projektów z zakresu budowy nowych sieci).
 • weryfikacji podlegać będzie budynków planowanych do przyłączenia do nowo wybudowanej / zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej.

 

Kryteria rozstrzygające to:

 • Wartość redukcji CO2
 • Wykorzystanie Biomas i energii słonecznej
 • Doświadczenie wnioskodawcy

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585