Podejmowanie działalności gospodarczej branży turystycznej i okołoturystycznej 100 000 zł.


Rozwój działalności gospodarczej min. 50 000 zł.

Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego min. 50 000 zł.

 

Nabory wniosków rozpoczynają się od 01.10.2019r. do 15.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark i Miasto Limanowa.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej branży turystycznej i okołoturystycznej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Przyjazna Ziemia Limanowska; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 721 000 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych


Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego:

Budżet naboru 354 000 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych


Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Przyjazna Ziemia Limanowska.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej branży turystycznej i okołoturystycznej:

1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.

2. Aktywność Wnioskodawcy:
- operacja nie była konsultowana - 0 pkt
- operacja była konsultowana w biurze LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) lub podczas dyżuru pracowników w poszczególnych gminach, organizowanego przez LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) - 1 pkt
- Wnioskodawca konsultował w biurze fiszkę projektową dot. operacji którą zamierza realizować w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 5 dni roboczych przed jego zakończeniem - 1 pkt.
Punkty sumują się - max. 2 pkt

3. Innowacyjność – max.2 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę gminy, w której jest realizowana - 1 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę całego obszaru LGD - 2 pkt

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu ponad wymagane minimum – max. 1 pkt.

5. Wnioskodawca zamieszkuje obszar LSR powyżej 1 roku:
– max. 5 pkt.

6. Wnioskodawca planuje podjąć działalność gospodarczą w branży związanej z zakwaterowaniem (Sekcja I dział 55) i/lub „przetwórstwem lokalnym” (Sekcja C dział 10 i/lub 11) – max. 2 pkt.

7. Ochrona środowiska i/ lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (więcej niż 5% wnioskowanej kwoty pomocy) – max. 1 pkt.

8. Okres realizacji operacji (nie dłuższy niż 12 miesięcy) – max. 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi 18 punktów.
Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 %, tj. 11 pkt.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.

2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
- operacja nie była konsultowana - 0 pkt
- operacja była konsultowana w biurze LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) lub podczas dyżuru pracowników w poszczególnych gminach, organizowanego przez LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) - 1 pkt
- Wnioskodawca konsultował w biurze fiszkę projektową dot. operacji którą zamierza realizować w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 5 dni roboczych przed jego zakończeniem - 1 pkt.
Punkty sumują się - max. 2 pkt

3. Innowacyjność – max.2 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę gminy, w której jest realizowana - 1 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę całego obszaru LGD - 2 pkt

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu ponad wymagane minimum – max. 1 pkt.

5. Adres głównego miejsca wykonywania działalności/siedziba wnioskodawcy (co najmniej przez 1 rok) – max.5pkt.

6. Intensywność wsparcia – max. 1 pkt.
Udział wkładu własnego wnioskodawcy w realizację operacji jest większy o co najmniej 1% od minimalnego wkładu własnego.
nie - 0 pkt
tak - 1pkt

7. Wnioskowana kwota pomocy do 140 000 zł – max. 2 pkt.

8. Okres realizacji operacji nie dłuższy niż 12 miesięcy – max. 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi 18 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 %, tj. 11 pkt.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego:

1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.

2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
- operacja nie była konsultowana - 0 pkt
- operacja była konsultowana w biurze LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) lub podczas dyżuru pracowników w poszczególnych gminach, organizowanego przez LGD (w okresie od 02.01.2019r. do dnia złożenia wniosku) - 1 pkt
- Wnioskodawca konsultował w biurze fiszkę projektową dot. operacji którą zamierza realizować w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 5 dni roboczych przed jego zakończeniem - 1 pkt.
Punkty sumują się - max. 2 pkt

3. Innowacyjność – max.2 pkt.
- operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę gminy, w której jest realizowana - 1 pkt
- operacja jest innowacyjna na skalę całego obszaru LGD - 2 pkt

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu (więcej niż wymagane minimum) – max.1 pkt.

5. Adres głównego miejsca wykonywania działalności/siedziba wnioskodawcy (co najmniej rok) – max.5pkt.

6. Intensywność wsparcia.
Udział wkładu własnego wnioskodawcy w realizację operacji jest większy o co najmniej 1% od minimalnego wkładu własnego.
nie - 0 pkt
tak - 1pkt

7. Wnioskowana kwota pomocy do 140 000 zł – max. 2 pkt.

8. Ochrona środowiska i/ lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (rozwiązanie stanowi powyżej 5% wnioskowanej kwoty pomocy) – max. 1 pkt.

9. Wnioskodawca planuje rozwinąć działalność gospodarczą w branży związanejz zakwaterowaniem (Sekcja I dział 55) i/lub „przetwórstwem lokalnym” (Sekcja C dział 10 i/lub 11) – max. 2 pkt.

10. Okres realizacji operacji (nie dłuższy niż 12 miesięcy) – max. 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi 21 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 % tj. 13 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska.
http://www.lgdlimanowa.eu/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585