Podejmowanie działalności gospodarczej 100 000 zł.

Termin naboru wniosków od 26.09.2019r. do 10.10.2019r.

 
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lider Dolina Strugu; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Kryteria wyboru projektu:


1. Realizacja operacji spowoduje utworzenie powyżej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie.
- 3 pkt – operacja powoduje utworzenie powyżej 1 miejsca pracy
- 0 pkt – operacja nie powoduje powstania i utrzymania więcej niż 1 miejsca pracy.

2. Wnioskodawcą jest osoba z grupy defaworyzowanej.
- 3 pkt. - tak
- 0 pkt - nie

3. Operacja ma charakter innowacyjny.
- 3 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Województwa
- 2 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze Powiatu
- 1 pkt – rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD
- 0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech nowości

4. Zastosowano rozwiązania mające wpływ na ochronę środowiska i klimatu.
- 2 pkt – zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, min. 20 % kosztów kwalifikowalnych będzie służyć ochronie środowiska i klimatu
- 0 pkt – nie przewidziano wydatków sprzyjających ochronie środowiska i klimatu

5. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki i/lub przetwórstwa żywności.
- 2 pkt – zakres rzeczowy operacji min. w 10% dotyczy rozwoju turystyki i przetwórstwa żywności
- 1 pkt - zakres rzeczowy operacji min. w 10% dotyczy rozwoju turystyki lub przetwórstwa żywności
- 0 pkt – nie przewidziano wydatków związanych z rozwojem turystyki i/lub przetwórstwem żywności w min. 10 %.

6. Gotowość projektu do realizacji.
- 3 pkt - dokumentacja jest kompletna a projekt jest gotowy do realizacji;
- 0 pkt - dokumentacja nie jest kompletna, projekt nie jest gotowy do realizacji.

7. Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości.
- 3 pkt - biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości,
- 0 pkt - biznesplan budzi wątpliwości co do racjonalności i realności operacji.

8. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu.
- 3 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa i uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD;
- 2 pkt - beneficjent korzystał z doradztwa zorganizowanego przez LGD;
- 1 pkt - beneficjent uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD;
- 0 pkt - beneficjent nie korzystał z doradztwa i nie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 70 punktów.
Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 20 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Lider Dolina Strugu.
http://www.liderds.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585