Rozwój działalności gospodarczej:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług: do 200 000 zł,
 • wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki: do 180 000 zł.

Termin naboru wniosków od 21.01.2019 do 07.02.2019.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenu gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

 

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej:

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Kraina wokół Lublina.

Kryteria wyboru projektu:

 • Liczba mieszkańców miejscowości, w której wnioskodawca będzie realizował projekt.
  • Punktacja: Powyżej 5 tys. mieszkańców – 0pkt.,
  • do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt.
 • Pozytywna weryfikacja w ramach preselekcji wniosków.
  • Punktacja: - nie – 0 pkt,
  • tak – 20 pkt.
 • W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
  • Punktacja: - nie – 0 pkt.
  • tak – 5 pkt
 • Innowacyjność (rozwijanie działalności).
  • Punktacja: 0 pkt- projekt nie ma charakteru innowacyjnego i nie zawiera elementów innowacyjnych
   1 pkt- rozwijana działalność nie ma charakteru innowacyjnego, ale projekt zawiera elementy innowacyjne, nie stosowane wcześniej w przedsiębiorstwie
   3 pkt- rozwijana działalność (określona kodem PKD) ma charakter innowacyjny na obszarze gminy
   5 pkt – rozwijana działalność (określona kodem PKD) ma charakter innowacyjnych na obszarze LGD
 • Zakłada utworzenie więcej niż 1 uzasadnionego ekonomicznie miejsca pracy.
  • Punktacja:  1 pełny etat – 0 pkt.
  • więcej niż 1 pełny etat – 3 pkt.
  • więcej niż 2 pełne etaty – 5 pkt.
 • Wysokość wnioskowanej pomocy.
  • Punktacja:  powyżej 200 tys. zł – 0 pkt.
  • 100 tys. zł – 200 tys. zł – 3 pkt.
  • poniżej 100 tys. zł – 5 pkt.
 • Zakłada wkład własny powyżej minimalnie dopuszczalnego progu.
  • Punktacja: - 1 pkt za każde 2% zmniejszenia poziomu dofinansowania * maksymalnie 10 pkt.
 • Wykorzystanie produktów lokalnych.
  • Punktacja: projekt nie zakłada działalności w oparciu o produkty lokalne lub tradycyjne – 0 pkt.,
  • projekt zakłada handel produktami lokalnymi lub tradycyjnymi na obszarze LGD - 1 pkt,
  • projekt zakłada handel produktami lokalnymi lub tradycyjnymi poza obszarem LGD – 3 pkt.,
  • projekt zakłada produkcję wyrobu lokalnego lub tradycyjnego – 5 pkt.,
 • Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności.
  • Punktacja: 5 pkt - działalność jest podejmowana lub rozwijana w zakresie kodów PKD ujętych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności.
  • Punktacja:- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie gminy– 0 pkt.
  • operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie obszaru LGD – 1 pkt
  • operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie województwa – 2 pkt.
  • operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie kraju – 3 pkt.
  • operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności poza obszarem Polski – 5 pkt.
 • Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Punktacja: - wprowadzenie do oferty ulepszonych produktów lub usług - 2 pkt.
  • wprowadzenie do oferty jednego nowego produktu lub jednej nowej usługi – 3 pkt.
  • wprowadzenie do oferty więcej niż jednego nowego produktu lub więcej niż jednej usługi – 5 pkt.
 • Miejsce prowadzonej lub podejmowanej działalności gospodarczej
  • Punktacja: gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest wyższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 0 pkt.
  • gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 2 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 7 pkt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021r.

 

Jakie wydatki można finansować:

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Kraina wokół Lublina.

http://www.krainawokollublina.pl/index.php 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585