Zakładanie działalności gospodarczej 80 000 PLN

Nabór wniosków rozpoczyna się od 1.03.2022r. do 15.03.2022r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne mieszkające oraz planujące prowadzić działalność na terenie gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec lub Rytwiany

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia
Limit środków: 1 690 411,08 zł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Dorzecze Wisły; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1) Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu:
- tak – 4 pkt
- nie  – 0 pkt


2) Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu:
- tak – 4 pkt
- nie – 0 pkt


3) Operacja ma charakter innowacyjny na obszarze LGD:
- tak – 4 pkt
- nie – 0 pkt


4) W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR:
- tak – 2 pkt
- nie – 0 pkt

5) Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych:
- tak - 3 pkt
- nie - 0 pkt


6) W budżecie zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu:
- tak - 3 pkt
- nie - 0 pkt


7) Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikację i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji:
- tak – 4 pkt
- nie – 0 pkt


8) Wnioskodawca planuje podjąć działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR:
- tak – 3 pkt
- nie – 0 pkt


9) Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy:
- tak - 2 pkt
- nie - 0 pkt 

 

10) Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu:
- tak - 3 pkt
- nie - 0 pkt 

11) Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy:
- tak - 4 pkt
-
 nie - 0 pkt 

12) Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddanych ocenie wg kryteriów wyboru:
- tak - 3 pkt
- nie - 0 pkt 

13) Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR:
- tak - 2 pkt
- nie - 0 pkt 

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły:
http://dorzeczewisly.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585