Nabór wniosków na Internacjonalizację MŚP, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłoszony!

Dofinansowanie wynosi  max 300 000 PLN.

 

Czego dotyczy nabór?

Dofinansowania i wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług.

Dofinansowanie:

  • Maksymalna wysokość dofinansowania: 800 000 PLN
  • Alokacja: 50 000 000 PLN
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
  • Minimalny wkład własny: 15%
  • Forma wsparcia: pomoc de minimis

Terminy:

  • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 października 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 22 grudnia 2021 r.

 

Wnioski mogą złożyć firmy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińskomazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

 

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

1) usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,

2) usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,

3) udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,

4) nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)

2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (punktacja: 0 lub 1)

3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW (punktacja: 0 lub 1).

4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. (punktacja 0 lub 1)

5. Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych. (punktacja 0 lub 1)

6. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym. (punktacja 0 lub 1)

7. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. (punktacja 0 lub 1)

8. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu (punktacja 0 lub 1)

9. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione (punktacja 0 lub 1)

10. Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu (punktacja 0 lub 1)

11. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0, 1 lub 2)

12. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (punktacja 0-4)

13. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (punktacja 0 lub 3)

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 19 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania rekomendacji do dofinansowania wynosi 11 punktów, przy czym projekt musi uzyskać 1 pkt w każdym z kryteriów od 1 do 10 oraz co najmniej 1 pkt w kryterium 11

 Kryteria rozstrzygające:

1. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

2. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585