Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach planowanego do realizacji projektu  „Odnawialne źródła energii dla Ascend Consulting”.

Zapytanie ofertowe

 

Sadurki 1.12.2020

Miejscowość, data

 

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach planowanego do realizacji projektu  „Odnawialne źródła energii dla Ascend Consulting

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 • montowana na dachu,
 • moc minimum 6,4kW,
 • konstrukcja mocująca,
 • inwerter,
 • okablowanie i zabezpieczenie,
 • montaż, konfiguracja
 • dostęp do oprogramowania do zdalnego monitorowania pracy instalacji

 

Planowany czas realizacji zamówienia to rok 2021. Na oferty czekamy do 20.12.2020

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza ofertowego i dostarczenie go do naszej siedziby (emailem, osobiście, pocztą).

 


 

 

Formularz ofertowy:

 

 1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 1. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

……………………………………………………………………………………………...………….…

 1. Wartość oferty:

Cena netto:…………………………………..Podatek VAT:……………………….……………………

Cena brutto:……………………………… (słownie:…………………………...……..………………… ……….…………………………………………………………………...………………………...……)

 1. Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni
 2. Zakres usług – zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

………….……………………………… dnia …………………………                  

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (obowiązkowe)

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa oferenta)

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

……………………… dnia …………………………                           

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data