Zakładanie działalności gospodarczej 50 000 PLN lub 75 000 PLN.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 15.07.2021r. do 04.08.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

 


 

Zakładanie działalności gospodarczej - dofinansowanie:
- 75 000 PLN: w zakresie usług budowlanych, mechanicznych, medycznych
- 50 000 PLN: pozostałe

Forma wsparcia: premia

Limit środków: 704 304,04 PLN

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Kraina wokół Lublina; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1. Liczba mieszkańców miejscowości, w której wnioskodawca będzie realizował projekt (stan na 31.12.2018 wg GUS)
-Powyżej 5 tys. mieszkańców – 0pkt.
- do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt.

2. Liczba mieszkańców gminy, w której wnioskodawca będzie realizował projekt (stan na dzień 31.12.2018dane GUS)

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt.
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

3. W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu

- nie – 0 pkt.
- tak – 5 pkt.

4. Innowacyjność (podejmowanie działalności)

- 0 pkt- podejmowana działalność  nie ma charakteru innowacyjnego i nie zawiera elementów innowacyjnych
- 2 pkt - podejmowana  działalność  (wymieniona w biznesplanie jako główna) ma charakter innowacyjny na obszarze miejscowości, w której rejestrowana będzie działalność gospodarcza
- 3 pkt- podejmowana  działalność  (wymieniona w biznesplanie jako główna) ma charakter innowacyjny na obszarze gminy
- 5 pkt – podejmowana działalność  (wymieniona w biznesplanie jako główna) ma charakter innowacyjnych na obszarze LGD

5. Zakłada utworzenie więcej niż 1 uzasadnionego ekonomicznie miejsca pracy

- 1 pełny etat – 0 pkt.
- więcej niż 1 pełny etat – 3 pkt.
- więcej niż 2 pełne etaty – 5 pkt.

6. Status wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą

- osoba bezrobotna, osoba do 35 r. życia – 1 pkt
- osoba niepełnosprawna – 3 pkt.
- osoba po 50 r. życia – 5 pkt.

7. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie podejmowanej działalności

- Wnioskodawca nie udokumentował, że posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie podejmowanej działalności (wymieniona w biznesplanie jako podstawowa działalność) – 0 pkt
- Wnioskodawca udokumentował, że posiada wiedzę (kurs kwalifikacyjny, dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe) lub doświadczenie  w zakresie podejmowanej działalności (wymieniona w biznesplanie jako podstawowa działalność) – 3 pkt
- Wnioskodawca udokumentował, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie podejmowanej działalności (wymieniona w biznesplanie jako podstawowa działalność) – 5 pkt

8. Zakres podejmowanej działalności gospodarczej

- 5 pkt - działalność jest podejmowana lub rozwijana w zakresie kodów PKD ujętych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020

9. Miejsce podejmowanej działalności gospodarczej

- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest wyższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 0 pkt.
- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 2 pkt.

10. Czas zamieszkiwania na obszarze LGD "Kraina wokół Lublina"

- wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LGD krócej niż 12 miesięcy - 0 pkt.
- wnioskodawca jest mieszkańcem obszaru LGD 12 miesięcy i dłużej- 4 pkt

Minimalna liczba punktów – 4

Maksymalna liczba punktów – 38

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Kraina wokół Lublina:
http://www.krainawokollublina.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585