Informujemy, że planowany nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej organizowany przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wokół Lublina został ogłoszony.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi informacjami.

Rozwój działalności gospodarczej max 200 000 zł.

Termin naboru wniosków od 19.10.2020 r. do 05.11.2020 r.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:

  • Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 947 600,76 zł.
  • Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 845 337,13 zł. 

Wsparcie w formie refundacji do 60% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Kraina Wokół Lublina.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Liczba mieszkańców miejscowości, w której wnioskodawca będzie realizował projekt (stan na 31.12.2018 wg GUS):
- Powyżej 5 tys. mieszkańców – 0pkt.,
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt.

2. Liczba mieszkańców gminy, w której wnioskodawca będzie realizował projekt (stan na dzień 31.12.2018 dane GUS):

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 pkt.
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt

3. W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu:

- nie – 0 pkt.
- tak – 5 pkt.

4. Innowacyjność:

- 0 pkt - projekt nie ma charakteru innowacyjnego i nie zawiera elementów innowacyjnych
- 1 pkt- rozwijana działalność nie ma charakteru innowacyjnego, ale projekt zawiera elementy innowacyjne, nie stosowane wcześniej w przedsiębiorstwie
- 3 pkt- rozwijana działalność (określona kodem PKD wpisana w biznesplanie i wniosku aplikacyjnym) ma charakter innowacyjny na obszarze gminy
- 5 pkt – rozwijana działalność (określona kodem PKD wpisana w biznesplanie i wniosku aplikacyjnym) ma charakter innowacyjnych na obszarze LGD

5. Zakłada utworzenie więcej niż 1 uzasadnionego ekonomicznie miejsca pracy:

- 1 pełny etat – 0 pkt.
- więcej niż 1 pełny etat – 3 pkt.
- więcej niż 2 pełne etaty – 5 pkt.

6. Wysokość wnioskowanej pomocy:


- powyżej 200 tys. zł – 0 pkt.
- 100 tys. zł – 200 tys. zł – 3 pkt.
- poniżej 100 tys. zł – 5 pkt.

7. Zakłada wkład własny powyżej minimalnie dopuszczalnego progu:

- 1 pkt za każde 2% zmniejszenia poziomu dofinansowania * maksymalnie 10 pkt.

8. Wykorzystanie produktów lokalnych:

- projekt nie zakłada działalności w oparciu o produkty lokalne lub tradycyjne – 0 pkt.,
- projekt zakłada handel produktami lokalnymi lub tradycyjnymi na obszarze LGD - 1 pkt,
- projekt zakłada handel produktami lokalnymi lub tradycyjnymi poza obszarem LGD –2 pkt.,
- projekt zakłada produkcję wyrobu lokalnego lub tradycyjnego – 3 pkt.

9. Zakres rozwijanej działalności:

- 5 pkt - działalność jest podejmowana lub rozwijana w zakresie kodów PKD ujętych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020.

10. Osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności:

- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie gminy– 0 pkt.
- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie obszaru LGD – 1 pkt
- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie województwa – 2 pkt.
- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności na poziomie kraju – 3 pkt.
- operacja powoduje osiągnięcie lub wzmocnienie konkurencyjności poza obszarem Polski – 5 pkt.

11. Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu nowych lub ulepszonych produktów/usług:

- wprowadzenie do oferty ulepszonych produktów lub usług - 2 pkt.
- wprowadzenie do oferty jednego nowego produktu lub jednej nowej usługi – 3 pkt.
- wprowadzenie do oferty więcej niż jednego nowego produktu lub więcej niż jednej usługi – 5 pkt.

12. Miejsce prowadzonej działalności gospodarczej:

- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest wyższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 0 pkt.
- gmina, w której wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 80% dla średniej województwa lubelskiego – 2 pkt.

13. Wykonalność finansowa realizacji projektu:

- Wnioskodawca udokumentował posiadanie środków finansowych (wkład własny) na realizację projektu – 5 pkt
- Wnioskodawca nie udokumentował posiadania środków finansowych (wkład własny) na realizację projektu – 0 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina.
http://www.krainawokollublina.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585