Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Rozwój działalności gospodarczej min. 10 000 zł, max. 2 500 000 zł lub 3 000 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r. do godziny 15:00:00.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Lubelskiego.


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego i spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Intensywność pomocy:
• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
• Średnie przedsiębiorstwa: 70%
• Duże przedsiębiorstwa: 60%

 

Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce, woda) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz). Intensywność pomocy:


• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
• Średnie przedsiębiorstwa: 55%
• Duże przedsiębiorstwa: 45%

 

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 10 000 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
• dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN
• dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN


Typy finansowanych projektów:
Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:
1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

 

Kryteria wyboru projektu


1. Wartość redukcji CO2 - 18/16/14/12/0 pkt

2. Obszar występowania emisji pyłu PM10.

- Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła powyżej 1501 Mg/rok - 6pkt
- Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 1001 do 1500 Mg/rok - 5pkt
- Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 751 do 1000 Mg/rok - 4pkt
- Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła od 501 do 750 Mg/rok - 3pkt
- Projekt zlokalizowany jest na obszarze, na którym wielkość emisji pyłu PM10 w roku 2017 wyniosła poniżej 500 Mg/rok - 2 pkt

3. Redukcja emisji pyłu PM10:
- tak - 10pkt
- nie - 0pkt

4. Lokalizacja inwestycji:
- Projekt zlokalizowany jest na obszarach wiejskich - 6pkt
- Projekt zlokalizowany jest na obszarach miejsko-wiejskich - 4pkt

5. Zastosowanie TIK
- tak - 6 pkt

6. Miejsce odprowadzania podatku dochodowego.
- Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy znajduje się na terenie województwa lubelskiego - 6pkt

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM KOGENERACJA Z OZE (nie dotyczą projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych oraz produkcji biopaliw i biokomponentów)

1. Energia słoneczna i biomasa.
- Projekt dotyczy wykorzystania energii słonecznej lub biomasy - 8pkt.

2. Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy (zł/MW) - 20/18/16/12/0 pkt

3. Efektywność kosztowa wytwarzanej energii (zł/MWh) - 20/18/16/12/0 pkt


KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI BIOPALIW I BIOKOMPONENTÓW II i III GENERACJI (nie dotyczą projektów z zakresu wytwarzania energii z OZE oraz modernizacji/budowy sieci elektroenergetycznych)

1. Efektywność kosztowa wytworzenia biokomponentów (zł/m3) - 18/16/12/0 pkt

2. Efektywność kosztowa wytworzenia biopaliw (zł/m3) - 18/16/12/0 pkt

3. Możliwość zbytu produktów projektu - 12 pkt

KRYTERIA WYŁACZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY I/LUB MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH (nie dotyczą instalacji OZE oraz produkcji biopaliw i biokomponentów)

1. Efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do zdolności przyłączeniowej [zł/MW] - 15/12/10/8/0pkt

2. Efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do długości sieci [zł/km] - 15/12/10/8/0pkt

3. Wartość redukcji strat energii/poziom strat energii.
- W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle w wyniku modernizacji wyniesie powyżej 70% - 8pkt
- W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle w wyniku modernizacji znajdzie się w przedziale od 30% do 70% - 6pkt
- W przypadku modernizowanych sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle w wyniku modernizacji wyniesie poniżej 30%, ale powyżej 0% - 4pkt
- W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach wyniesie poniżej 2,5% - 7pkt
- W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach znajdzie się w przedziale od 2,5% do 5% - 5pkt
- W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach będzie wyższy niż 5%, ale niższy niż 7,5% - 3pkt

4. Przyłączenie budynków do wybudowanej/zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej.
Przyłączenie budynków do nowo wybudowanej/zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej - 3pkt


KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

1. Wartość redukcji CO2.

2. Energia słoneczna i biomasa.

3. Miejsce odprowadzania podatku dochodowego.


Maksymalnie 100 punktów.


Jakie wydatki można finansować?

• prace przygotowawcze,
• materiały i roboty budowlane,
• zakup nowego środka trwałego,
• raty spłat wartości początkowej środka trwałego,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• podatek od towarów i usług (VAT).

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Lubelskiego.
http://www.ro.lubelskie.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585