Podejmowanie działalności gospodarczej 60 000zł

Rozwijanie działalności gospodarczej do 200 000zł


Nabory wniosków rozpoczynają się od 20.12.2019r. do 17.01.2020r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Chodel, Józefów Nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 540 658,00 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Owocowy Szlak; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Rozwój działalności gospodarczej:

Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu:

Od 25 000 zł do 200 000,00 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych,

Limit środków: 1 120 238zł.

 

Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim:

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do 50%
Limit środków: 2 086 957zł

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Owocowy Szlak.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Wnioskodawca skonsultował wniosek o przyznanie pomocy i korzystał z doradztwa z pracownikami Biura LGD.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

2. Operacja zakłada:
- utworzenie 1 miejsca pracy: 2 pkt
- utworzenie pow. 1 miejsca pracy: 3 pkt
- utworzenie 2 miejsc pracy: 4 pkt
- nie zakłada utworzenia i utrzymania miejsca pracy: 0 pkt

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy dla osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR.
- tak: 1 pkt
- nie: 0 pkt

4. Operacja jest innowacyjna zgodnie z definicją i zakresem przyjętym w LSR oraz na jej wprowadzenie zaplanowano koszty w budżecie.
Innowacja dotyczy:
- regionu LGD: 4 pkt
- gminy: 3 pkt
- przedsiębiorstwa: 2 pkt
- operacja nie jest innowacyjna: 0 pkt

5. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, o charakterze infrastrukturalno - technicznym.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

6. Operacja przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej obszaru poprzez utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

7. Operacja ma wpływ na rozwiązywanie problemów obszaru objętego LSR wskazanych w diagnozie:
- operacja przyczynia się do rozwiązania 3 problemów: 3 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania 2 problemów: 2 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania minimum 1 problemu: 1 pkt

8. Wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:
- zamieszkuje na obszarze LSR co najmniej 1 rok
- prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR przez co najmniej 365 dni łącznie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
- ma siedzibę na obszarze LSR w przypadku jst i ngo
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

9. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR (kryterium dotyczy podejmowania działalności gospodarczej):
- tak: 1 pkt
- nie: 0 pkt

10. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu jest wyższy od minimalnego wymaganego o 5%.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

11. Czas realizacji operacji:
Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

Maksymalna liczba punktów: 27 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 13,5 pkt

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej (Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu):

1. Wnioskodawca skonsultował wniosek o przyznanie pomocy i korzystał z doradztwa z pracownikami Biura LGD.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

2. Operacja zakłada:
- utworzenie 1 miejsca pracy: 2 pkt
- utworzenie pow. 1 miejsca pracy: 3 pkt
- utworzenie 2 miejsc pracy: 4 pkt
- nie zakłada utworzenia i utrzymania miejsca pracy: 0 pkt

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy dla osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR.
- tak: 1 pkt
- nie: 0 pkt

4. Operacja jest innowacyjna zgodnie z definicją i zakresem przyjętym w LSR oraz na jej wprowadzenie zaplanowano koszty w budżecie.
Innowacja dotyczy:
- regionu LGD: 4 pkt
- gminy: 3 pkt
- przedsiębiorstwa: 2 pkt
- operacja nie jest innowacyjna: 0 pkt

5. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, o charakterze infrastrukturalno - technicznym.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

6. Operacja przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej obszaru poprzez utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

7. Operacja ma wpływ na rozwiązywanie problemów obszaru objętego LSR wskazanych w diagnozie:
- operacja przyczynia się do rozwiązania 3 problemów: 3 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania 2 problemów: 2 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania minimum 1 problemu: 1 pkt

8. Wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:
- zamieszkuje na obszarze LSR co najmniej 1 rok
- prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR przez co najmniej 365 dni łącznie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
- ma siedzibę na obszarze LSR w przypadku jst i ngo
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt


9. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu jest wyższy od minimalnego wymaganego o 5%.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

10. Czas realizacji operacji:
Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

Maksymalna liczba punktów: 26 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 13,5 pkt


Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej (Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim):

1. Wnioskodawca skonsultował wniosek o przyznanie pomocy i korzystał z doradztwa z pracownikami Biura LGD.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

2. Operacja zakłada:
- utrzymanie minimum 1 miejsca pracy: 1 pkt
- utworzenie 1 miejsca pracy: 2 pkt
- utworzenie pow. 1 miejsca pracy: 3 pkt
- nie zakłada utworzenia i utrzymania miejsca pracy: 0 pkt

3. Operacja jest innowacyjna zgodnie z definicją i zakresem przyjętym w LSR oraz na jej wprowadzenie zaplanowano koszty w budżecie. 
Innowacja dotyczy:
- regionu LGD: 4 pkt
- gminy: 3 pkt
- przedsiębiorstwa: 2 pkt
- operacja nie jest innowacyjna: 0 pkt

4. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, o charakterze infrastrukturalno - technicznym.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

5. Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów akwakultury i rybactwa i/lub obszarów szczególnie chronionych i cennych przyrodniczo.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

6. Operacja przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej obszaru poprzez utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa.
- tak: 3 pkt
- nie: 0 pkt

7. Operacja ma wpływ na rozwiązywanie problemów obszaru objętego LSR wskazanych w diagnozie:
- operacja przyczynia się do rozwiązania 3 problemów: 3 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania 2 problemów: 2 pkt
- operacja przyczynia się do rozwiązania minimum 1 problemu: 1 pkt

8. Operacja zakłada współpracę sektora rybackiego z sektorem gospodarczym lub turystycznym lub społecznym w kierunku zwiększenia dostępności produktów rybnych ograniczających sezonowość sprzedaży.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

9. Wnioskodawca spełnia jeden z następujących warunków:
- zamieszkuje na obszarze LSR co najmniej 1 rok
- prowadzi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR przez co najmniej 1 rok
- ma siedzibę na obszarze LSR w przypadku jst i ngo
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt


Maksymalna liczba punktów: 25 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 12,5 pkt

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Owocowy Szlak.
http://www.lgdowocowyszlak.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585