Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - pomoc zwrotna

Rozwój działalności gospodarczej min. 6 000 zł, max. 2 000 000 zł lub 3 000 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 30.11.2019 r. do 31.01.2020 r. do godziny 15:30.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Lubelskiego.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 153 527 500 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 7 676 375 zł.

Wsparcie w formie dotacji zwrotnej.

 

Osiągnięta po 12 miesiącach wartość wskaźnika "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów" w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowalnych:


• w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania;
• w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania;
• w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania;
• w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania;
• w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:


Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych,
• Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN,
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
• Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 6 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
• dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2 000 000,00 PLN,
• dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 PLN.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Typy finansowanych projektów:


Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
− założeniem nowego zakładu lub;
− zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
− dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
− zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
− Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
− Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK,
− Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej,
− Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Kryteria wyboru projektu:


1. Wdrożenie wyników prac B+R oraz regionalne inteligentne specjalizacje.
- Projekt dotyczy regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020: 6 pkt
- Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R: 8 pkt
Punkty sumują się.

2. Nakłady na działalność B+R oraz współpraca wnioskodawcy z innymi podmiotami.
- wnioskodawca ponosił nakłady na działalność B+R: 2 pkt
- projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką naukową: 2 pkt
- wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających instytucje i przedsiębiorców z branży zgodnej z przedmiotem projektu: 2 pkt
Punkty sumują się.

3. Internacjonalizacja.
Projekt zakłada rozszerzenie działalności eksportowej.
- tak: 4 pkt
- nie: 0 pkt

4. Innowacyjność projektu oraz intensywność B+R.
- Projekt dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o wysokim poziomie „intensywności B+R” zgodnie z „Katalogiem dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzonym na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020”: 5 pkt
- Projekt dotyczy działalności gospodarczej o przynajmniej średnio-wysokim poziomie „intensywności B+R”: 3 pkt
- Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku międzynarodowego: 10 pkt
- Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacji produktowej lub procesowej w skali rynku krajowego, tzn. produktu/usługi/procesu charakteryzującego się nowością lub znacznym ulepszeniem w odniesieniu do posiadanych uprzednio cech i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim: 8 pkt
- Projekt zakłada wprowadzenie innowacji nietechnologicznej co najmniej w skali rynku regionalnego (w województwie lubelskim): 3 pkt
Maksymalnie można uzyskać 18 pkt.

5. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu.
- Przyrost zatrudnienia o co najmniej jeden pełny etat (dotyczy wyłącznie mikroprzedsiębiorstw): 7 pkt
- Przyrost zatrudnienia o co najmniej dwa pełne etaty (dotyczy wyłącznie małych przedsiębiorstw): 7 pkt
- Przyrost zatrudnienia o co najmniej trzy pełne etaty (dotyczy wyłącznie średnich przedsiębiorstw): 7 pkt

6. Miejsce odprowadzania podatku dochodowego.
Urząd Skarbowy, do którego wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy znajduje się na terenie województwa lubelskiego.
- tak: 11 pkt
- nie: 0 pkt

7. Komplementarność projektów.
- Projekt jest realizowany przez przedsiębiorstwo (wnioskodawcę), które powstało i rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki wsparciu zewnętrznemu (pomocy krajowej lub unijnej): 2 pkt
- Efekty projektu są bezpośrednio (tematycznie) powiązane z innymi projektami realizowanymi/zrealizowanymi przez wnioskodawcę (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek, nie dotyczy projektów badawczo-rozwojowych): 2 pkt
- Projekt jest bezpośrednio (tematycznie) powiązany z prowadzonym/przeprowadzonym przez wnioskodawcę projektem badawczo rozwojowym (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym kredytów i pożyczek): 2 pkt
Punkty sumują się.

8. Ekoinnowacje.
- zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność energii lub surowców, w tym oszczędność wody: 1 pkt
- zaplanowano zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków: 1 pkt
- zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu: 1 pkt
- zaplanowano zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery: 1 pkt
Punkty sumują się.

9. Status przedsiębiorstwa.
Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

10. Nowopowstałe przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- tak: 5 pkt
- nie: 0 pkt

11. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
Wnioskodawca posiada długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa, która uwzględnia elementy i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

12. Rozwój TIK.
- Rodzaj działalności gospodarczej będącej przedmiotem projektu dotyczy bezpośrednio nowoczesnych technologii informacyjnych lub komunikacyjnych: 2 pkt
- W ramach realizacji projektu będą wykorzystywane nowoczesne technologie informacyjne lub komunikacyjne: 2 pkt
Punkty sumują się.

13. Analiza popytu i konkurencyjności.
Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż produktu/usługi objętych projektem poprzez analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) oraz w oparciu o analizę konkurencyjności wskazujące, że produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów.
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

14. Nowe produkty/usługi.
W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona przynajmniej jedna nowa usługa lub jeden nowy produkt dla wnioskodawcy lub dla rynku.
- tak: 4 pkt
- nie: 0 pkt

15. Lokalizacja projektu.
Projekt jest zlokalizowany na obszarze funkcjonalnym jednego z miast subregionalnych, tj.:
MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska;
MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień;
MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn;
MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie
- tak: 5 pkt
- nie: 0 pkt

16. Wkład własny.
Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu.
Za każde 3% (punkty procentowe) obniżenia poziomu dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu procentowego wsparcia przyznany zostanie 1 pkt. – maksymalnie 6 pkt.

Maksymalnie 100 punktów ogółem.

 

Kryteria rozstrzygające:

1. Miejsce odprowadzania podatku dochodowego.
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które uzyskały punkty w kryterium „Miejsce odprowadzania podatku dochodowego.”

2. Stopa bezrobocia na obszarze realizacji projektu.
Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane na projekty, których realizację zaplanowano w powiecie województwa lubelskiego, w którym jest najwyższa stopa bezrobocia.

3. Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których różnica pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego procentowego poziomu wsparcia a wartością procentowego poziomu wsparcia wnioskowanego w ramach projektu jest najwyższa.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Nieruchomości, w tym:
   *Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
   *Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
• Materiały i roboty budowlane,
• Zakup nowego środka trwałego,
• Zakup używanego środka trwałego,
• Raty spłat wartości początkowej środka trwałego,
• Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• Podatek od towarów i usług (VAT).

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Lubelskiego.
http://www.rpo.lubelskie.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585