Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Zagórz.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 700 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Nasze Bieszczady; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Przygotowanie zawodowe wnioskodawcy.
- brak kwalifikacji i doświadczenia – 0 pkt
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje – 1 pkt
- wnioskodawca wykazał doświadczenie – 1 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 2 pkt

2. Wsparcie grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

Preferuje się operacje, których wnioskodawca jest:
- osobą długotrwale bezrobotną - 1 pkt
- osobą powyżej 50 roku życia – 1 pkt
- osobą do 34 roku życia – 1 pkt
- osobą niepełnosprawną – 1 pkt
- osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych - 1 pkt

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 4 pkt.

3. Innowacyjność operacji.

Preferuje się operacje innowacyjne w skali miejscowości lub obszaru LSR. Należy wykazać na czym polega innowacyjność operacji:
- operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt
- operacja jest innowacyjna w skali miejscowości – 2 pkt
- operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR – 4 pkt

4. Wpływ operacji na rozwój sektora turystycznego.

- operacja nie dotyczy ww. zakresu – 0 pkt
- operacja dotyczy ww. zakresu – 3 pkt

5. Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu.

- operacja nie przewiduje zastosowania ww. rozwiązań – 0 pkt
- operacja przewiduje zastosowanie ww. rozwiązania – 2 pkt

6. Wsparcie dla mieszkańców z obszaru objętego LSR.

Preferuje się Wnioskodawców, których miejsce zamieszkania na pobyt stały lub czasowy (nieprzerwanie) na obszarze LGD (na dzień złożenia wniosku) wynosi:
- do 12 miesięcy - 0 pkt
- od 12 miesięcy do 3 lat – 2 pkt
- powyżej 5 lat – 4 pkt

7. Korzystanie z doradztwa LGD.

- Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w LGD – 0 pkt
- Wnioskodawca korzystał z doradztwa w LGD – 3 pkt

Maksymalna liczba punktów – 22
Minimalna liczba punktów (50% z max liczby punktów) – 11
Kryteria nr 2, 4 i 5 są kryteriami premiowanymi.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady.
http://www.nasze-bieszczady.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585