Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Nabór wniosków trwa od 28.10.2019 r. od godziny 8:00 do 17.01.2020 r. do godziny 15:30.

W zależności od typu projektu wartości wydatków kwalifikowanych wynoszą 300 000 PLN - 4 000 000 PLN lub 300 000 PLN - 10 000 000 PLN.

 

Minimalna wartość projektu: brak

Maksymalna wartość projektu: brak

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

1) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

2) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r.

 
Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub usługa będą charakteryzowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu (województwo podkarpackie).

 

Kryteria wyboru projektu:


1. Prace B+R przeprowadzone przez wnioskodawcę.

 • Przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i wnioskodawca uzyskał na niego patent lub dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony i jest w posiadaniu sprawozdania o stanie techniki z kategorią dokumentu A (dokument stanowiący znany stan techniki, ale niepodważający nowości i poziomu wynalazczego wynalazku) – 22 punkty;
 • przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i wnioskodawca dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu dokonania ochrony – 16 punktów;
 • przedmiot wdrożenia został opracowany samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, ale nie został zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony – 12 punktów;

2. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

● lotnictwo i kosmonautyka – 18 punktów,
● motoryzacja – 15 punktów
● informacja i telekomunikacja ICT – 8 punktów,
● jakość życia – 5 punktów.

3. Potencjał rynkowy rezultatu projektu.

Weryfikacji podlegało będzie czy:
• zdefiniowano rynek docelowy, wskazano jego wielkość, tendencje rozwojowe, spodziewany udział wnioskodawcy w rynku, zbadano konkurencję, określono ostatecznych odbiorców, ich potrzeby, wymagania/preferencje oraz wykazano, iż produkt/usługa zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów,
• wykazano, iż produkt/usługa będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku, a w przypadku produktów/usług nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt/usługę,
• prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu/usługi bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach oraz wskazuje na opłacalność projektu,
• strategia wdrożeniowa (wprowadzenia produktu/usługi na rynek) jest efektywna i realna oraz wskazuje na sukces ekonomiczny (opisano m.in. sposoby dystrybucji, promocji, politykę cenową),
• zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia utrudniające wprowadzenie produktu/usługi na rynek (m.in. wykazano, iż zmienność uwarunkowań rynkowych w danej branży nie stanowi zagrożenia dla produktu/usługi w kontekście czasu przewidzianego na wprowadzenie go/jej na rynek) oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji.

Projekt może uzyskać 0-3 pkt. w każdym z pięciu wskazanych obszarów. W sytuacji gdy, założenia i dane przyjęte przez wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego produktu/usługi nie są racjonalne i realne, projekt uzyskuje 0 pkt.


Maksymalna liczba punktów: 15 pkt

4. Stopień innowacyjności produktu/usługi.

W przypadku innowacyjności produktowej produkt lub usługa charakteryzuje się nowością ze względu na posiadane przez nie nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych:
• w skali kraju, stosowanych w okresie do 3 lat – 6 punktów,
• w skali świata, stosowanych w okresie do 3 lat - 10 punktów,
• nieznanych i niestosowanych dotychczas – 14 punktów.

5. Relacja przychodów do wartości projektu.

Czy wartość rocznego przychodu netto ze sprzedaży jest równa lub wyższa niż 25% całkowitych wydatków projektu?
• tak – 10 punktów,
• nie – 0 punktów

6. Rodzaj działalności gospodarczej.

• w przypadku projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym – 7 punktów,
• w przypadku projektów realizowanych w sektorze usługowym – 3 punkty

7. Wkład własny wyższy od wymaganego.

Za każdy 1 punkt % obniżenia wartości wnioskowanego dofinansowania, skutkującego kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego przyznawany będzie 1 punkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć 5 punktów.

8. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

 • lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 1 punkt,
 • lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej-3 punkty,
 • lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej-4 punkty.


9. Wpływ projektu na rozwój gospodarczy obszaru objętego programem.

 • w przypadku, gdy dla wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa podkarpackiego – 3 punkty,
 • w przypadku, gdy dla wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy spoza terenu województwa podkarpackiego – 0 punktów.

10. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu.

Mikro – i mały przedsiębiorca:
• wzrost zatrudnienia o minimum 1 pełny etat – 2 punkty.
Średni przedsiębiorca:
• wzrost zatrudnienia o minimum 2 pełne etaty – 2 punkty.

Warunkiem pozytywnej oceny merytorycznej jest spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów merytorycznych standardowych oraz uzyskanie minimum 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach oceny kryteriami merytorycznymi jakościowymi.
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

Jakie wydatki można finansować?

• roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,
• nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:
  *gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  *narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  *wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  *podlegać amortyzacji;
  *nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  *stanowiły majątek beneficjenta;
  *zostanie zachowany okres trwałości,
• spłata rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
• koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Podkarpackiego.
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585