Podejmowanie działalności gospodarczej 60 000 zł

 

Nabory wniosków rozpoczynają się od 04.11.2019r. do 02.12.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn, Wojciechów.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 260 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Zielony Pierścień; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Nowe miejsca pracy
- 1 pkt – w wyniku operacji powstaną co najmniej 2 miejsca pracy (pełne etaty)
- 0 pkt – 1 miejsce pracy

2. Status Wnioskodawcy
- 2 pkt - Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy;
- 1 pkt - Wnioskodawca jest osobą niezatrudnioną na pełnym etacie (umowa o pracę);
- 0 pkt – pozostali

3. Bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR

Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych wskazanej w LSR, tj. długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) lub bezrobotnych do 30 roku życia lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
- 3 pkt – Tak, Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych
- 0 pkt – Nie, Wnioskodawca nie należy do grupy osób defaworyzowanych


4. Rodzaj preferowanej działalności
- 2 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub
- 1 pkt – przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach
- 0 pkt – pozostałe

5. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy
Kryterium preferuje operacje z obszarów gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:

- 2 pkt – o 10 jednostek (i więcej)
- 1 pkt - o 5 jednostek (i więcej do 9 jednostek)
- 0 pkt – poniżej 5 jednostek, jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR

W tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.:
- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71
- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec - 80; Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy (gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50.

6. Okres realizacji operacji
Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:
- 2 pkt – tak
- 0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

7. Doradztwo w Biurze LGD
Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.
- 1 pkt – tak
- 0 pkt – nie

Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 13 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 7.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień.
http://www.zielonypierscien.eu/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585