Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł


Rozwój działalności gospodarczej 100 000 zł

 

Nabory wniosków rozpoczynają się od 14.10.2019r. do 28.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Gminy i Miasta Nisko, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Jeżowe, Gminy Jarocin, Gminy Krzeszów, Gminy Harasiuki.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 000 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 500 000 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych


Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:
a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.
b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.
c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.

2. Wiek wnioskodawcy w momencie złożenia wniosku:
a) W wieku do 25 roku życia – 12 pkt.
b) W wieku powyżej 25 do 30 roku życia – 10 pkt.
c) W wieku powyżej 50 roku życia – 8 pkt.
d) W wieku powyżej 30 do 50 roku życia – 6 pkt.

3. Status wnioskodawcy:
a) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.
b) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.
c) Wnioskodawca nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.


4. Operacja w sposób istotny sprzyja ochronie środowiska lub klimatu:
a) Celem operacji jest utworzenie firmy z zakresu ochrony środowiska lub klimatu – 6 pkt.
b) Operacja ze względu na proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu – 4 pkt.
c) Operacja ma neutralny wpływ na środowisko – 0 pkt.

5. Liczba ludności w miejscowości, w której wnioskodawca planuje zlokalizować siedzibę firmy:
a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.
b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.
c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.
d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.

6. Wykorzystanie lokalnych zasobów:
a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.
b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby, usługi lub produkty wytwarzane na obszarze LGD – 3 pkt.
c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.

7. Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:
a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.
b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.

8. Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:
a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.
b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.

9. Innowacyjność:
a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.
b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.
c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.

10. Doświadczenie i wykształcenie wnioskodawcy:
a) Wnioskodawca posiada wykształcenie adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem lub zaświadczeniem – 2 pkt.
b) Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem pracy lub rekomendacjami – 2 pkt.
c) Wnioskodawca nie posiada adekwatnego do planowanej operacji doświadczenia i wykształcenia – 0 pkt.

11. Członkostwo w LGD:
a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.
b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 94
Minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 28,20 pkt.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:
a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.
b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.
c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.

2. Liczba utworzonych miejsc pracy:
a) W wyniku realizacji operacji powstanie powyżej dwóch miejsc pracy – 8 pkt.
b) W wyniku realizacji operacji powstanie dwa miejsca pracy – 6 pkt.
c) W wyniku operacji powstanie jedno miejsce pracy – 2 pkt.

3. Wkład własny wnioskodawcy:
a) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi powyżej 40% - 14 pkt.
b) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi powyżej 30% do 40 % - 8 pkt.
c) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi 30% - 0 pkt.

4. Zatrudnienie osób w wyniku realizacji operacji.
a) Osoba/ osoby w wieku do 25 roku życia – 12 pkt.
b) Osoba/osoby w wieku powyżej 25 do 30 roku życia – 10 pkt.
c) Osoba/ osoby w wieku powyżej 50 roku życia – 8 pkt.
d) Osoba/ osoby w wieku powyżej 30 do 50 roku życia – 6 pkt.

5. Status osoby/ osób zatrudnionej w ramach realizacji operacji:
a) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.
b) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.
c) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.

6. Operacja w sposób istotny sprzyja ochronie środowiska lub klimatu:
a) Celem operacji jest rozszerzenie zakresu firmy o działania związane z ochroną środowiska lub klimatu – 6 pkt.
b) Operacja ze względu na proponowane rozwiązania ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu – 4 pkt.
c) Operacja ma neutralny wpływ na środowisko – 0 pkt.

7. Liczba ludności w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy:
a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.
b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.
c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.
d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.

8. Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:
a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.
b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane  i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.

9. Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:
a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.
b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.

10. Wykorzystanie lokalnych zasobów:
a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.
b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby lub usługi lub wytwarzane na obszarze LGD produkty – 3 pkt.
c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.

11. Innowacyjność:
a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.
b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.
c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.

12. Członkostwo w LGD:
a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.
b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 104
Minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 31,20 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej.
http://www.lgdnisko.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585