Rozwój działalności gospodarczej od 139 295 zł.

 

Nabory wniosków rozpoczynają się od 18.10.2019r. do 31.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Zakrzówek, Wilkołaz, Szastarka, Annopol, Gościeradów, Dzierzkowice, Trzydnik Duży, Urzędów, Kraśnik.

 

Budżet naboru 368 357,51 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych

 

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Ziemi Kraśnickiej.


Kryteria wyboru projektu:

1. Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów.
Operacja przewiduje wsparcie osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, w tym:
-osób bezrobotnych
-osób młodych do 34 roku życia,
- kobiet samotnie wychowujących dzieci


Kryterium spełnione gdy na poniższe pytanie udzielono odpowiedzi
twierdzącej:
- 2.1. Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć działalność gospodarczą zawarł we wniosku informację o zatrudnieniu na pełny etat na nowoutworzone miejsce pracy osoby z grupy defaworyzowanej – 10 pkt
- 2.2 Wnioskodawca jako przedsiębiorca planujący rozszerzyć działalność gospodarczą należy do grupy- osób młodych do 34 roku życia /w przypadku podmiotów, gdzie jest kilku wspólników - każdy z nich należy do grupy osób młodych do 34 roku życia/ - 3 pkt
-Nie spełniono warunków określonych dla kryterium. - 0 pkt.

2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
-zaplanowano co najmniej dwa miejsca pracy (pełnych etatów) w tym jedno wymagane- 7 pkt.
-Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

3. Innowacyjność.
- innowacyjność na poziomie gminy - 2 pkt.
- innowacyjność na poziomie obszaru LGD 5 pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

4. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
- zostaną zastosowane inwestycyjne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatu. – 5pkt.
- Nie spełniono warunków określonych dla kryterium- 0 pkt.

5. Operacja , w której wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach.
- beneficjent we wniosku o dofinansowanie (z uwzględnieniem załączników) zamieścił informację o wysokości wkładu własnego przewyższającego intensywność pomocy - 2 pkt.
-Nie spełniono warunków określonych dla kryterium. - 0 pkt.

6. Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 139 295,00 zł.
- wysokość wnioskowanej pomocy jest niższa bądź równa 139 295,00 zł – 15 pkt.
- nie spełniono warunków określonych dla kryterium - 0 pkt.

7. Korzystanie ze szkoleń (spotkań informacyjnych) i/lub z doradztwa indywidualnego oferowanego i realizowanego przez LGD.
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym, gdy na jeden z poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
- Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
- Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
- 5 pkt.


Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy zostały udzielone odpowiedzi twierdzące na wszystkie poniższe pytania:
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej -10 pkt.
- Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie minimalnym. - 0 pkt.

8. Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania.
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na jeden z poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. W opisie projektu lub załącznikach we wniosku zawarto informację o umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o  LGD 2 pkt.


Kryterium spełnione na poziomie średnim - gdy udzielono odpowiedzi twierdzącej na dwa z poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD lub,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o LGD 5 pkt.


Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy udzielono odpowiedzi twierdzącej na wszystkie z poniższych pytań:
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD ,
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD ,
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na
materiałach powielanych zawierające logo i informację o LGD lub, 10 pkt.
- Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie minimalnym. - 0 pkt.

9. Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników.
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników;
- 5 pkt.


Kryterium spełnione na poziomie średnim gdy na wszystkie z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników;
- 17 pkt.


Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym gdy na poniższe pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:
1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników;
- 20 pkt.
- Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie
minimalnym- 0 pkt

Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia: 52,20 pkt

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.
http://www.lgdkrasnik.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585