Rozwój działalności gospodarczej min. 100 000 zł, max. 300 000 zł.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 16.10.2019r. do 30.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy.

 

Budżet naboru wynosi 904 836,45 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych.


Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej.


Kryteria wyboru projektu:


1. Operacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika produktu, zakładanego do osiągnięcia w ramach danego konkursu.
- 0 lub 4 pkt

2. Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR.
- 0 lub 4 pkt

3. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, związane z zakresem operacji.
- 0 lub 3 pkt

4. W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR.
- 0 lub 2 pkt

5. Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 punktów procentowych od wymaganego.
- 0 lub 2 pkt

6. Wnioskodawca spełnia 2 z 3 warunków:
a) posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
b) posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji,
c) posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji
- 0 lub 2 pkt

7. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR.
- 0 lub 4 pkt

8. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy.
- 0 lub 4 pkt

9. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD w Biurze LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu.
- 0 lub 3 pkt

10. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy.
- 0 lub 4 pkt

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.
Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 40%.
Maksymalna liczba punktów 32.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej.
http://www.lgd-rzl.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585