Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 16.10.2019r. do 30.10.2019r.

 

Rozwój działalności gospodarczej min. 50 000 zł, max. 150 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 17.10.2019r. do 31.10.2019r.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Leżajsk, Miasto Leżajsk, Miasto i gmina Nowa Sarzyna.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Region Sanu i Trzebośnicy; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 642 800,27 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Region Sanu i Trzebośnicy.

 


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów:
- tak (otrzymał i rozliczył co najmniej 1 projekt finansowany ze środków UE) – 7 pkt.
- nie – 0 pkt.

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne ponad wymagane minimum:
- 1 lub więcej miejsc pracy – 6 pkt.
- 0 miejsc pracy – 0 pkt.

3. Realizowana operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych:
- na obszarze województwa podkarpackiego – 6 pkt.
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy – 3 pkt.
- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości – 1 pkt.
- rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności – 0 pkt.

4. Realizowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
- tak – 4 pkt.
- nie – 0 pkt.

5. Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym LSR) – kryterium dotyczy tylko operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
- tak – 5 pkt.
- nie – 0 pkt.

6. Realizowana operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy na obszarze LGD tj. : osób bezrobotnych w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, osób do 34 roku życia (ludzie młodzi), osób posiadających jedno dziecko do lat 6 a w szczególności kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osób z niskimi kwalifikacjami:
- tak – 7 pkt.
- nie – 0 pkt.

7. Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców:
- do 4999 – 5 pkt.
- od 5000 – 3 pkt.

8. Wkład własny Wnioskodawcy (kryterium nie dotyczy operacji w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej):
- 10% – 10 pkt.
- 5% – 5 pkt.
- 3% – 1 pkt.
- 0% – 0 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:


1. Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów:
- tak (otrzymał i rozliczył co najmniej 1 projekt finansowany ze środków UE) – 7 pkt.
- nie – 0 pkt.

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne ponad wymagane minimum:
- 1 lub więcej miejsc pracy – 6 pkt.
- 0 miejsc pracy – 0 pkt.

3. Realizowana operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych:
- na obszarze województwa podkarpackiego – 6 pkt.
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy – 3 pkt.
- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości – 1 pkt.
- rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności – 0 pkt.

4. Realizowana operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
- tak – 4 pkt.
- nie – 0 pkt.

5. Działalność, której dotyczy operacja jest oparta o lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym LSR) – kryterium dotyczy tylko operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:
- tak – 5 pkt.
- nie – 0 pkt.

6. Realizowana operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy na obszarze LGD tj. : osób bezrobotnych w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, osób do 34 roku życia (ludzie młodzi), osób posiadających jedno dziecko do lat 6 a w szczególności kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osób z niskimi kwalifikacjami:
- tak – 7 pkt.
- nie – 0 pkt.

7. Operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców:
- do 4999 – 5 pkt.
- od 5000 – 3 pkt.

8. Wkład własny Wnioskodawcy (kryterium nie dotyczy operacji w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej):
- 10% – 10 pkt.
- 5% – 5 pkt.
- 3% – 1 pkt.
- 0% – 0 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do finansowania wynosi 10 pkt.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Region Sanu i Trzebośnicy.
http://www.regionsanuitrzebosnicy.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585