Podejmowanie działalności gospodarczej 80 000 zł.

Termin naboru wniosków od 11.10.2019r. do 25.10.2019r.

 

Rozwój działalności gospodarczej min. 100 000 zł, max. 300 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 11.10.2019r. do 25.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Radecznica, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 960 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Ziemi Biłgorajskiej; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 867 470 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Ziemi Biłgorajskiej.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Dokumentacja jest kompletna, a projekt jest gotowy do realizacji (0-10 pkt):
-10 pkt – dokumentacja jest kompletna, a projekt jest gotowy do realizacji
-0 pkt – dokumentacja nie jest kompletna, projekt nie jest gotowy do realizacji

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie minimum (1-9 pkt):
-2 pkt. – minimum 2 miejsce pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie
-1 pkt –1 miejsce pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie

3. Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej, lub w przypadku spółek, udział w spółce osoby z grupy defaworyzowanej stanowi min. 50%
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby poniżej 35 roku życia
- kobiety
(0-2 pkt):
-2 pkt – tak
-0 pkt – nie

4. Operacja ma charakter innowacyjny tj. polega na przetwarzaniu lokalnych surowców z wyłączeniem działalności typu: restauracja i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (0-8 pkt):
-8 pkt.-tak
-0 pkt.-nie

5. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu
(0-3 pkt):
-3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Środowiska i klimatu bezpośrednio
-0 pkt – nie zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Środowiska i klimatu

6. Udział wkładu własnego w realizację operacji (wysokość wkładu własnego w przypadku podejmowania działalności gospodarczej liczona jest od wartości premii) (0-4 pkt):
-4 pkt – jest równy lub większy niż 20 000 zł
-1 pkt – jest równy lub większy niż 15 000 zł
 -0 pkt – jest mniejszy niż 15 000 zł.

7. Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości (0-8 pkt):
-8 pkt – tak
-0 pkt – nie

8. Beneficjent korzystał z doradztwa (w ramach konsultacji przedstawił co najmniej główne założenia projektu tj. cele, opis operacji, planowane koszty/ konsultował wypełniony wniosek) i/lub uczestniczył w szkoleniu (0-3 pkt):
-3 pkt – korzystanie z doradztwa
-1 pkt – uczestnictwo w szkoleniu
-0 pkt – żadne z powyższych

9. Firma lub osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą lub posiada miejsce zamieszkania na obszarze LGD przynajmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku (0-8 pkt):
-8 pkt – tak
-0 pkt - nie


Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć wnioskodawca wynosi: 48 pkt
Wnioskodawca aby uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć minimum: 9 pkt


Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Dokumentacja jest kompletna, a projekt jest gotowy do realizacji (0-10 pkt):
-10 pkt – dokumentacja jest kompletna, a projekt jest gotowy do realizacji
-0 pkt – dokumentacja nie jest kompletna, projekt nie jest gotowy do realizacji

2. Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełen etat średniorocznie minimum (1-9 pkt):
-Wnioskowana kwota pomocy od 201-300 tysięcy złotych – 2 miejsca pracy – 6 pkt
-Wnioskowana kwota pomocy od 201-300 tysięcy złotych– 1 miejsce pracy – 3 pkt
-Wnioskowana kwota pomocy od 101-200 tysięcy złotych – 1 miejsce pracy – 6 pkt
-Wnioskowana kwota pomocy do 100 tysięcy złotych - 1 miejsce pracy – 8 pkt

3. Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej, lub w przypadku spółek, udział w spółce osoby z grupy defaworyzowanej stanowi min. 50%
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby poniżej 35 roku życia
- kobiety
(0-2 pkt):
-2 pkt – tak
-0 pkt – nie

4. Operacja ma charakter innowacyjny tj. polega na przetwarzaniu lokalnych surowców z wyłączeniem działalności typu: restauracja i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (0-8 pkt):
-8 pkt.-tak
-0 pkt.-nie

5. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu
(0-3 pkt):
-3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Środowiska i klimatu bezpośrednio
-0 pkt – nie zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Środowiska i klimatu

6. Udział wkładu własnego w realizację operacji (wysokość wkładu własnego w przypadku podejmowania działalności gospodarczej liczona jest od wartości premii) (0-4 pkt):
-4 pkt – jest większy niż 39%
-0 pkt – wynosi nie więcej niż 39%

7. Biznesplan jest racjonalny, realny oraz nie budzący wątpliwości (0-8 pkt):
-8 pkt – tak
-0 pkt – nie

8. Beneficjent korzystał z doradztwa (w ramach konsultacji przedstawił co najmniej główne założenia projektu tj. cele, opis operacji, planowane koszty/ konsultował wypełniony wniosek) i/lub uczestniczył w szkoleniu (0-3 pkt):
-3 pkt – korzystanie z doradztwa
-1 pkt – uczestnictwo w szkoleniu
-0 pkt – żadne z powyższych

9. Firma lub osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą lub posiada miejsce zamieszkania na obszarze LGD przynajmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku (0-8 pkt):
-8 pkt – tak
-0 pkt - nie


Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć wnioskodawca wynosi: 54 pkt

Wnioskodawca aby uzyskać dofinansowanie musi osiągnąć minimum: 15 pkt

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemi Biłgorajskiej.
http://www.ziemiabilgorajska.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585