Podejmowanie działalności gospodarczej 60 000 zł.

Termin naboru wniosków od 24.06.2019 do 23.07.2019.


Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica i Miasta Radymna.

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 420 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Z Tradycją w Nowoczesność; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.


Kryteria wyboru projektu:


1. Zakres operacji dotyczy tworzenia lub rozwoju produktów lub usług opartych na lokalnych zasobach.
Operacja wykorzystuje:
- Połączenie produktów i usług opartych na lokalnych zasobach – 20 PKT
- Lokalne produkty – 10 PKT
- Lokalne usługi – 10 PKT
- Operacja nie dotyczy tworzenia i rozwoju produktów lub usług lokalnych – 0 PKT

2. Zakres operacji zakłada zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego lub przeciwdziałanie zmianom klimatu.
- TAK – 10 PKT
- NIE – 0 PKT

3. Operacja ma charakter innowacyjny.
- W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 10 PKT
- W skali lokalnej – 5 PKT
- Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT

4. Zakres operacji generuje nowe miejsca pracy – zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
Operacja zakłada utworzenie:
- Trzech i więcej miejsc pracy – 20 PKT
- Dwóch miejsc pracy- 10 PKT
- Jednego miejsca pracy- 5 PKT
- Żadnego miejsca pracy – 0 PKT

5. Wnioskodawca posiada:
- doświadczenie
- kwalifikacje
- zasoby
zgodne z zakresem operacji.
Wnioskodawca dysponuje:
- Dwoma i więcej czynnikami – 10 pkt
- Jednym czynnikiem – 5 pkt
- Wnioskodawca nie dysponuje żadnym z czynników – 0 pkt

6. Wnioskodawca pochodzi z jeden lub więcej grup defaryzowanych określonych w LSR.
Wnioskodawca należy:
- Do 2 i więcej grup defaryzowanych – 10 PKT
- Do 1 grupy – 5 PKT
- Nie należy do żadnej z grup defaworyzowanych – 0 PKT

7. W budżecie zadania zaplanowano min 0,5 % środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR.
- TAK – 10 PKT
- NIE – 0 PKT

8. Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa w biurze.
- TAK – 10 PKT
- NIE – 0 PKT

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Z Tradycją w Nowoczesność.
http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585