Podejmowanie działalności gospodarczej 70 000 zł lub 80 000 zł.

Termin naboru wniosków od 14.06.2019 do 28.06.2019.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Trzebownisko.

 

 

Działalność usługowa: 70 000zł

Działalność produkcyjna: 80 000zł

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 970 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy.
- brak kwalifikacji i doświadczenia - 0 pkt
- wnioskodawca wykazał kwalifikacje - 1 pkt
- wnioskodawca wykazał doświadczenie - 1 pkt

2. Dodatkowe miejsca pracy (pełne etaty).
- brak tworzenia dodatkowych miejsc pracy - 0 pkt
- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy - 4 pkt
- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 6 pkt
- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy – 8 pkt

Jako dodatkowe miejsce pracy nie traktuje się osoby podejmującej indywidualną działalność gospodarczą (Wnioskodawca).

3. Wsparcie grup defaworyzowanych.
Zdefiniowane grupy defaworyzowane to:
• osoby bezrobotne do 25 r.ż. z brakiem lub krótkim doświadczeniem zawodowym (do 2 lat),
• osoby bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia (średnim i niższym),
• osoby niepełnosprawne.

- operacja nie przewiduje zatrudnienia / samozatrudnienia osoby z ww. grup - 0 pkt
- operacja przewiduje zatrudnienie / samozatrudnienie co najmniej 1 osoby z ww. grup - 5 pkt

4. Innowacyjność operacji.
- operacja nie jest innowacyjna - 0 pkt
- operacja jest innowacyjna w skali obszaru LSR - 2 pkt
- operacja jest innowacyjna co najmniej w skali całego kraju - 5 pkt

5. Czas realizacji operacji
- operacja będzie realizowana przez okres powyżej 12 miesięcy - 0 pkt
- operacja będzie realizowana przez okres do 12 miesięcy - 2 pkt

6. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
- operacja nie ma pozytywnego wpływu na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR – 0 pkt
- operacja ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimat obszaru LSR – 5 pkt

7. Okres zameldowania na obszarze objętym LSR.
- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze objętym LSR krócej niż 2 lata liczone od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD - 0 pkt
- Wnioskodawca jest zameldowany na obszarze objętym LSR przez okres 2 lat lub dłużej, liczone od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD - 6 pkt

8. Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność w branży uznanych jako priorytetowe.
Preferuje się projekty które umożliwią rozpoczęcie działalności w branżach uznanych za priorytetowe. Są to PKD: 32.30.Z; 30.12.Z; 38.22.Z; 38.11.Z; 38.12.Z; 41.10.Z; 55.20.Z; 55.10.Z; 56.10.A ; 77.21.Z; 81.30.Z; 93.13.Z; 93.21.Z; 71.11.Z; 86.90.A; 87.10.Z; 62.03.Z; 62.09.Z

- 0 pkt – planowana operacja nie dotyczy branży uznanej jako priorytetowa
- 4 pkt – planowana operacja dotyczy branży uznanej jako priorytetowa

9. Miejsce realizacji operacji.
- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt.
- projekt realizowany na obszarze miejscowości o liczbie mieszkańców równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 2 pkt.

10. Poziom bezrobocia.
- Wsk. bezrobocia w powiecie w którym wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą jest mniejszy lub równy od średniej wojewódzkiej za rok poprzedzający złożenie wniosku – 0 pkt
- Wsk. bezrobocia w powiecie w którym wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą jest wyższy od średniej wojewódzkiej za rok poprzedzający złożenie wniosku – 3 pkt

11. Wpływ operacji na gospodarczą atrakcyjność obszaru LSR.
- operacja jest wynikiem wdrażania własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) – 2 pkt
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 2 zobowiązania do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 4 pkt.
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 4 zobowiązania do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 6 pkt
- wnioskodawca przedstawił co najmniej 6 zobowiązania do współpracy (np. listy intencyjne, deklaracje współpracy) dotyczące nabywania produktów i usług, których produkcję/świadczenia uruchomione zostaną w ramach operacji - 8 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 52
Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji: 20

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Eurogalicja.


http://www.eurogalicja.org/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585