Podejmowanie działalności gospodarczej 60 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 23.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn.

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Zielony Pierścień; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 020 000 zł.

Forma wsparcia – premia

Intensywność wsparcia 100%.

 

Lokalne kryteria wyboru:

1. Nowe miejsca pracy
Opis: Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno miejsce pracy.
Ocena punktowa:
• 1 pkt – w wyniku operacji powstaną co najmniej 2 miejsca pracy (pełne etaty)
• 0 pkt – 1 miejsce pracy


2. Status Wnioskodawcy
Opis: Kryterium preferuje jako wnioskodawców osoby bezrobotne lub nie posiadające stałego zatrudnienia.
Ocena punktowa:
• 2 pkt - Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy;
• 1 pkt - Wnioskodawca jest osobą niezatrudnioną na pełnym etacie (umowa o pracę);
• 0 pkt – pozostali


3. Bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR
Opis: Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych wskazanej w LSR, tj. długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) lub bezrobotnych do 30 roku życia lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Ocena punktowa:
• 3 pkt – Tak, Wnioskodawca należy do grupy osób defaworyzowanych
• 0 pkt – Nie, Wnioskodawca nie należy do grupy osób defaworyzowanych


4. Rodzaj preferowanej działalności
Opis: Kryterium preferuje rodzaj działalności wskazany w diagnozie LSR. Punkty będą przyznawane w przypadku, jeśli we wniosku wnioskodawca wykazał, że dominującą działalnością gospodarczą będą usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo lub inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach. Dominująca działalność to taka, która jest wykazana we wniosku jako działalność główna (kod PKD) i z niej wnioskodawca wykazał w biznesplanie większość przychodów w skali roku.
Ocena punktowa:
Główną lub przeważającą działalnością są:
• 2 pkt – usługi turystyczne (noclegi, gastronomia, przewodnictwo, inne usługi stanowiące ofertę dla turystów) lub
• 1 pkt – przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa bazujące na lokalnych zasobach
• 0 pkt – pozostałe


5. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy
Opis: Kryterium preferuje operacje z obszarów gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.
Ocena punktowa:
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:
• 2 pkt – o 10 jednostek (i więcej)
• 1 pkt - o 5 jednostek (i więcej do 9 jednostek)
• 0 pkt – poniżej 5 jednostek, jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR
W tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.:
- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71
- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec- 80; Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy (gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50.


6. Okres realizacji operacji
Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.
Ocena punktowa:
Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:
• 2 pkt – tak
• 0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy


7. Doradztwo w Biurze LGD
Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.
Ocena punktowa:
Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.
• 1 pkt – tak
• 0 pkt – nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 7 pkt.

 

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Zielony Pierścień.

http://www.zielonypierscien.eu/

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585