Rozwój działalności gospodarczej.

Dotacja do 100 000 złotych.

Formą wsparcia jest refundacja kosztów.

 

Wsparcie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 08.06 do 21.06.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: Mokobody, Suchożebry, Kotuń, Siedlce, Mordy, Skórzec, Zbuczyn, Wiśniew, Domanice, Wodynie.

 

 

 

 

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Ziemi Siedleckiej.

 

Kryteria oceny projektu: 

1. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwa LGD:

0 pkt. – brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach

3 pkt. – Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwaLGD ZS

6 pkt. – Wnioskodawca przed złożeniem wniosku skorzystał z doradztwa LGD ZS

 

2. Tworzenie nowych miejsc:

0 pkt. – 0 miejsc pracy

6 pkt. – 1 miejsce pracy

8 pkt. – 2 miejsca pracy

 

3. Projekt zakłada zawiązywanie partnerstw lub nawiązywanie współpracy:

0 pkt. – projekt nie zakłada współpracy.

3 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami w ramach jednego sektora (społeczny, gospodarczy, publiczny).6 pkt. – projekt zakłada współpracę między dwoma podmiotami w ramach różnych sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny).

 

4. Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej lub wnioskodawca zatrudni osobę z grupy defaworyzowanej:

0 pkt. – brak wpływu operacji na grupę defaworyzowaną na obszarze LSRZS,

4 pkt. – realizacja projektu pozwoli na utworzenie minimum jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne dla osoby należącej do grypy defaworyzowanej lub projekt oddziałuje na zatrudnienie w ramach grup defaworyzowanych lub z projektu będą korzystać grupy defaworyzowane.

6 pkt. – wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej i w wyniku realizacji projektu uzyska samozatrudnienie.

 

5. Innowacyjność projektu:

0 pkt. – brak innowacyjności lub innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD ZS.

2 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD ZS.

4 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie co najmniej obszaru LGD ZS.

 

6. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

 

7. Wnioskodawca zaangażuje wyższe niż wymagane środki finansowe w realizację projektu lub w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wkład własny wynosi dokładnie 36,37%.

0 pkt. – wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie.

2 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego o co najmniej 5 do 10 punktów procentowych (włącznie) lub wnioskodawcą jest jsfp i wkład własny stanowi dokładnie 36,37% w kosztach kwalifikowalnych.

4 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 10 do 15 punktów procentowych (włącznie).

6 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 15 do 20 punktów procentowych.

8 pkt. – deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy od minimalnego powyżej 20 punktów procentowych.

 

8. Wpływ operacji na realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

0 pkt. – operacja wpływa na realizację jednego celu ogólnego i szczegółowego LSR oraz jednego wskaźnika.

6 pkt. – operacja wpływa na realizację więcej niż jednego celu ogólnego oraz więcej niż jednego celu szczegółowego LSR lub większej liczby wskaźników.

 

9. Lokalizacja projektu.

0 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca powyżej 5 tys. mieszkańców.2 pkt. – miejsce realizacji projektu – miejscowość licząca od 1 do 5 tys. mieszkańców (włącznie).

4 pkt. – miejsce realizacji projektu w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego to miejscowość licząca od 0,5 tys. do 1 tys. mieszkańców.

6 pkt. – miejsce realizacji projektu to miejscowość licząca poniżej 0,5 tys. mieszkańców.

 

10. Czas realizacji operacji.

0 pkt. – okres realizacji operacji powyżej 9 miesięcy.

5 pkt. – okres realizacji operacji do 9 miesięcy.

10 pkt. – okres realizacji operacji do 6 miesięcy.

 

11. Miejsce zamieszkania/siedziba na obszarze objętym LSR ZS.

0 pkt. – poniżej roku.

3 pkt. – powyżej roku, nie więcej niż 2 lata.

6 pkt. – powyżej dwóch lat.

 

 

 Jakie wydatki można finansować?

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Ziemi Siedleckiej.

http://lgdsiedlce.pl/security-updates/

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585