Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch kwestii w rezultacie owocuje naborem na terenie województwa lubelskiego, który rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

 Beneficjentamispółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie warto zwlekać! Budżet dla tego działania wynosi aż 92 617 864 zł. W projektach nie ma ograniczeń kwotowych co do minimalnej wartości dofinansowania, maksymalne wsparcie wynosić ma 2 500 000 zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, dla tych spoza 3 000 000 zł.

KONKRETNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

 

Nabór w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach będzie trwał od 28.02.2017 do 31.05.2017 roku, jest to spory okres czasu w trakcie którego można przygotować dobry wniosek na dofinansowanie. Można będzie realizować projekty takie jak:

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowana przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci)
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagające przesyłania jej na duże odległości
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

Kwestie finansowe:

Wkład własny

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 5%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej (zależnie od typu projektu)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 85%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 95%

Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie z programami pomocy

Minimalna wartość dofinansowania – brak ograniczeń kwotowych

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego!!!

 

Popularność OZE stale wzrasta, dlatego warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi naboru.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Odnośniki do szczegółowych informacji: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-696-4_2_produkcja_energii_z_oze_w.html