Podmioty planujące realizację inwestycji (np. zakup prac budowlanych, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego już w tym roku naboru do działania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”.

 

Nabór będzie trwał do 20 stycznia 2017 roku a do podziału jest 85 milionów złotych (choć organizator konkursu w regulaminie deklaruje możliwość zwiększenia puli dostępnych środków, jeśli złożonych zostanie dużo dobrych wniosków). Maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to równowartość 200 000 EUR a dofinansowanie wynosi 60%. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzących działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Celem projektów musi być udoskonalenie lub wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi. Premiowane są między innymi projekty, które zakładają wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych – choć nie jest to konieczne, projekty realizowane w mniej rozwiniętych gminach województwa, te bardziej innowacyjne oraz generujące miejsca pracy. Organizatorzy konkursu przyznają tez dodatkowe punkty dla podmiotów z sektora produkcyjnego i usługowego a także projektom, które wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa czyli motoryzacja, informacja i telekomunikacja ICT, jakość życia lotnictwo i kosmonautyka (szczegółowy opis RIS pod linkiem: http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/PDF/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf).

Dotacja może być przeznaczona na refundację następujących kosztów:  roboty budowlane –pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,. nowe środki trwałe – zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń itp.,  wartości niematerialne i prawne  -  m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,

Działanie 1.4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego to możliwość uzyskania dotacji do inwestycji w majątek przedsiębiorstwa. O wyjątkowości tej okazji przesądza między innymi bardzo niski próg punktacji, niezbędny do pozytywnej oceny wniosku. W omawianym konkursie, projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów w trakcie oceny merytorycznej. Aby został uznany za oceniony pozytywnie  wystarczy, że zdobędzie 30 punktów (w podobnych konkursach, które organizowane są w innych województwach minimum to 51 lub 60 punktów na 100). Oczywiście zdobycie minimalnej ilości punktów nie daje gwarancji otrzymania dotacji, świadczy jednak o tym, że organizatorzy określili niskie wymagania minimalne wobec wniosków.

Jest to już drugi nabór wniosków w ramach działania 1.4.1. w tym roku. Poprzedni konkurs cieszył się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.