Nawet 200 000 EURO, dotacji dla przedsiębiorców z podkarpacia, na wprowadzenie do oferty nowego lub ulepszonego produktu lub usługi.

Podmioty planujące realizację inwestycji (np. zakup prac budowlanych, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego już w tym roku naboru do działania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”. Nabór będzie trwał do 21 lutego 2017 roku a do podziału jest 85 milionów złotych (choć organizator konkursu w regulaminie deklaruje możliwości zwiększenia puli dostępnych środków, jeśli złożonych zostanie dużo dobrych wniosków). Maksymalna wartości dotacji o jaką można się ubiegać to równowartość 200 000 EUR a dofinansowanie wynosi 60%. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzących działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Źródło: http://www.novaskills.pl/szkol/foto-zoom/12_214.jpg (19.01.2017 10:00).

Celem projektów musi byd udoskonalenie lub wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi. Premiowane są między innymi projekty, które zakładają wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych – choć nie jest to konieczne, projekty realizowane w mniej rozwiniętych gminach województwa, te bardziej innowacyjne oraz generujące miejsca pracy. Organizatorzy konkursu przyznają tez dodatkowe punkty dla
podmiotów z sektora produkcyjnego i usługowego a także projektom, które wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa czyli motoryzacja, informacja i telekomunikacja ICT, jakośd życia
lotnictwo i kosmonautyka (szczegółowy opis RIS pod linkiem: http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Documents/PDF/RSI_WP_2014-2020_przyj%C4%99ty.pdf).
Dotacja może być przeznaczona na refundację następujących kosztów: roboty budowlane –pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są
realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,. nowe środki trwałe – zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń itp., wartości niematerialne i prawne - m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
Działanie 1.4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego to możliwości uzyskania dotacji do inwestycji w majątek przedsiębiorstwa. O wyjątkowości tej okazji przesądza między innymi bardzo niski próg punktacji, niezbędny do pozytywnej oceny wniosku. W omawianym konkursie, projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów w trakcie oceny merytorycznej. Aby został uznany za oceniony pozytywnie wystarczy, że zdobędzie 30 punktów (w podobnych konkursach, które organizowane są w innych województwach minimum to 51 lub 60 punktów na 100). Oczywiście zdobycie minimalnej ilości punktów nie daje gwarancji otrzymania dotacji, świadczy jednak o tym, że organizatorzy określili niskie wymagania minimalne wobec wniosków. Jest to już drugi nabór wniosków w ramach działania 1.4.1. w tym roku. Poprzedni konkurs cieszył się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Źródło: http://www.tdo.edu.pl/images/obrazki/przedsie03.jpg (19.01.2017 10:30).

 

 

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie?

Wzięcie udziału w projekcie może nie tylko zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale także przyczynić
się do zmniejszenia ryzyka zamknięcia działalności. Dodatkowo zdobycie dofinansowania może mieć swoiste skutki społeczne w postaci zwiększenia przedsiębiorczości w regionie podkarpackim, zmniejszenia bezrobocia oraz wzrostu rozwoju społeczno-gospodarczego. Z danych ze stycznia bieżącego roku zebranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wynika, że stopa bezrobocia w ostatnim roku wzrosła o 4,6%1, zatem odnotowany odsetek jest wysoki. Pozyskanie funduszy może być przesłanką do doinwestowania we własny biznes i zatrudnienia nowych pracowników. Warto zainteresować się tym naborem również przez wzgląd na fakt, że firmy z województwa podkaprackiego stanowią niespełna 4% firm w kraju2. Inwestując w firmę dzięki środkom unijnym w łatwy sposób można poprawić jakość produkcji i usług, a tym samym zyskać nowych partnerów i klientów. Więcej informacji na temat naboru, funduszy i regionu można znaleźć pod następującymi adresami:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacjebezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://rzeszow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/

 

 

Średni przedsiębiorco z lubelskiego, zwiększ swoją konkurencyjność za unijne pieniądze!

Od 31 stycznia do 10 kwietnia 2017 roku średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 3 000 000 zł na rozwój swojej firmy w ramach RPO województwa lubelskiego działanie 3.7 – wzrost konkurencyjności MŚP.W 2010 roku na Lubelszczyźnie istniały jednie 1273 średnie przedsiębiorstwa, co stanowiło 4,02% w skali kraju1. Jest to bardzo niewielka liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nadarza się właśnie okazja by ten stan rzeczy zmienić.

Informacje na temat naboru

Budżet projektu jest bardzo duży, wynosi aż 189 711 907 zł. Beneficjentami mogą być średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach działania będzie można realizować następujące typy projektów:


Inwestycja początkowa, inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu


W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; zastosowanie nowoczesnych technologii- rozwój produktów i usług opartych na TIK (np.  optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez nowe rozwiązania informatyczne); wsparcie działań inwestycyjnych związanych z rozszerzaniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb rynku zbytu; wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie mające na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego!

Wnioskodawca jest zobligowany do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwestie finansowe:
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 60%, a maksymalna kwota wsparcia to 3 000 000 zł.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych to 40%.

Nie ma natomiast ograniczeń kwotowych gdy idzie o minimalną wartość projektu.

Źródło: https://www.mennica.com.pl/_fileserver/time20150320151645/item/1500194 (16.01.2017 15:00).

 

Krótkie informacje o stanie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie


„W 2012 r. liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców wyniosła 767, plasując województwo lubelskie na 15 miejscu w Polsce(…). Ponad 25% podmiotów wpisanych do rejestru REGON stanowią firmy zarejestrowane na terenie Lublina.Bardzo mało nowych podmiotów podejmuje działalność w obrębie nowoczesnych usług i działalności innowacyjnej”. Za prawdopodobne przyczyny „niechęci” do zakładania własnej firmy można podać m.in. obawy o biurokrację, brak finansów, niedoinformowanie oraz niewiedzę mieszkańców na temat przedsiębiorczości. Województwo lubelskie to niestety nadal mało atrakcyjny gospodarczo region. Jest tu mało zagranicznych firm (w 2011 roku były to zaledwie 353 firmy)2, ale przede wszystkim istnieje deficyt rodzimych przedsiębiorców, którzy swoim funkcjonowaniem mogliby przyczynić się do zwiększenia zainteresowania Lubelszczyzną, zmniejszenia bezrobocia oraz własnych korzyści takich jak np. posiadanie stałego miejsca pracy, satysfakcja z sukcesów czy prestiż społeczny. Według danych CEIDG na dzień 16.01.2017 roku liczba zamkniętych działalności gospodarczych wynosiła aż 14953, pozyskując fundusze na rozwój firmy tworzymy sobie szansę na jej długoletnie funkcjonowanie i wzmocnienie pozycji na rynku.


Odnośniki:
http://lawp.rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor6913_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_nabor.html
http://rpo.lubelskie.pl/portal/download/file_id/143/pid/135.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

PONAD 92 MILIONY ZŁOTYCH NA OZE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM!!!

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch kwestii w rezultacie owocuje naborem na terenie województwa lubelskiego, który rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Beneficjentami są spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie warto zwlekać! Budżet dla tego działania wynosi aż 92 617 864 zł. W projektach nie ma ograniczeń kwotowych co do minimalnej wartości dofinansowania, maksymalne wsparcie wynosić ma 2 500 000 zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, dla tych spoza 3 000 000 zł.

 

        KONKRETNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

Nabór w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach będzie trwał od 28.02.2017 do 31.05.2017 roku, jest to spory okres czasu w trakcie którego można przygotować dobry wniosek na dofinansowanie. Można będzie realizować projekty takie jak:

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowana przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci)
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagające przesyłania jej na duże odległości
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

 

Kwestie finansowe:
Wkład własny Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 5% Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej (zależnie od typu projektu)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 85% Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną- 95% Projekty objęte pomocą publiczną- zgodnie z programami pomocy

Minimalna wartość dofinansowania – brak ograniczeń kwotowych

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego!!!

DLA CIEKAWSKICH


Czym tak właściwie są OZE?


„Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich oraz energia wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energia z otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywana przez pompy ciepła”.

 

Źródło: http://vectorschools.co.nz/documents/12323/12456/P5-Five-sources-of-energy.jpg/82aef3ea-568d-409b-ba4c-eb19af8f7f2a?t=1375158788143?t=1375158788143


Zasoby OZE „uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne (…), bardzo przyjazne środowisku naturalnemu” 1, co jest bardzo istotne we współczesnej erze konsumpcjonizmu i rozwoju technologii. Dzięki OZE spada zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a zatem założyć można, że wraz ze wzrostem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wrastać będzie także poziom zdrowia.

Wyróżnia się kilka źródeł energii odnawialnej:

  • Promieniowanie słoneczne- najbardziej obfite i rozproszone źródło energii odnawialnej, dzięki nowoczesnym instalacjom można dziś wykorzystywać nie tylko nasłonecznienie ale i promieniowanie rozproszone, stosuje się tu panele słoneczne lub/i fotowoltaiczne
  • Wiatr- za pomocą turbin wiatrowych energię kinetyczną przekształca się w elektryczną, która służy do zasilania budynków, jest to chyba najbardziej kontrowersyjne źródło energii odnawialnej, wokół którego od wielu lat toczą się spory
  • Energia geotermalna- wytworzoną energię można wykorzystywać zarówno do produkcji energii użytkowej jak i cieplnej, pompy ciepła można stosować do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń
  • Woda- turbiny wodne przekształcają energię wód w energię mechaniczną a następnie elektryczną, można do tego wykorzystać potencjał małych rzek, zbiorników retencyjnych kanałów przerzutowych i innych
  • Biomasa i biogaz- „biomasa to ulegające biodegradacji produkty, odpady, pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu (…), biomasę spala się w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach i uzyskuje się dzięki temu energię cieplną (…), biogaz (…) pochodzi z rozkładu biomasy

 

Źródło: http://www.jbaconsulting.com/sites/default/files/renewable-energy-illustration.png

 

CO NA TEMAT OZE SĄDZĄ POLACY?

W naszym kraju założono, że w 2020 roku docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto stanowić będzie 15%. Dane statystyczne zebrane przez GUS pokazują, że jest to realne założenie, w 2014 roku zanotowano wzrost udziału energii z biopaliw stałych (76,6%), wiatru (8,2%) i wody (2,3%).
W lutym 2016 roku CBOS zrealizowało badania na temat przyszłości energetycznej kraju w opinii Polaków. Zapytano ich o ocenę odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy), 1/4 stwierdziła, że ich wydajność energetyczna jest bardzo korzystna, według 22% podobnie rzecz się ma do kosztów wytworzenia takiej energii. Respondenci w 64% odpowiedzieli, że OZE są bardzo bezpieczne, a ponad połowa stwierdziła, że ich perspektywiczność jest bardzo dobra. W 50% Polacy reprezentują pogląd, że „polityka energetyczna powinna koncentrować się na rozwijaniu OZE”, z czego takiej opinii „sprzyja młodszy wiek, lepsze wykształcenie, lepsza ocena własnych materialnych warunków życia oraz lewicowa bądź centrowa orientacja polityczna”4. Nieco ponad 1/5 Polaków zamierza w ciągu najbliższych 2 lat zastosować instalację umożliwiającą korzystanie z OZE w swoim domu/budynku gospodarczym5. Ze statystyk i obowiązujących przepisów jasno wynika, że zapotrzebowanie na instalacje z OZE będzie wzrastało. Skoro mamy możliwość niefinansowania tego przedsięwzięcia z własnej kieszeni, to dlaczego nie skorzystać?

Zależy Ci na środowisku naturalnym i oszczędnościach?

Wybierz lepsze jutro- Skorzystaj z dotacji unijnych na OZE!

Źrodło: http://interactioninstitute.org/wp-content/uploads/2014/02/success.jpg

 

 

Nie potrafisz pisać projektów? Boisz się formalności i biurokracji? Nie jesteś z tym sam! Na rynku istnieje szereg firm zajmujących się pomocą w tym zakresie. Możesz pomóc nie tylko sobie, ale i najbliższemu otoczeniu. Więcej informacji na temat naboru oraz OZE znajdziesz pod następującymi adresami:


http://rpo.lubelskie.pl/nabor-696-4_2_produkcja_energii_z_oze_w.html
http://odnawialnezrodlaenergii.pl/
http://wysokienapiecie.pl/oze
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze
http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf

http://www.pigeor.pl/media/js/kcfinder/upload/files/Krajowy-Plan-Dzia%C5%82ania-w-zakresie-energii-ze-zrodel-odnawialnych.pdf

 

 

Pomóż innym w lepszym starcie – załóż lub rozwiń działalność przedszkolną w województwie małopolskim

   

Źródło: https://przedszkole361.edupage.org/photos/skin/clipart/138802-stopka2_3(1)(1)(1).png (22.12.2016 13:05).

Być może  2017 rok będzie obfity nie tylko w szczęście i pomyślność, ale także w środki, które wielu Polakom mogą ułatwić życie i poprawić ich sytuację społeczno-ekonomiczną.

Od 31 grudnia 2016 roku do 01 lutego 2017 roku prowadzony jest nabór wniosków w ramach RPO Województwa Małopolskiego, Podziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne- ZIT, którego budżet wynosi 10 826 750 zł, nieco dłużej od 31 grudnia 2016 roku do 08 lutego 2017 roku można składać projekty dotyczące poddziałania 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne SPR, z budżetem sięgającym 54 133 750 zł.

 

Źródło: http://www.pomagamydzieciom.info/files/photos/banery/logo%20wyprostowane.jpg (22.12.2016 13:05)

 

W ramach powyższych poddziałań można się starać o pozyskanie środków na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci
z niepełnosprawnościami. Warunkami uzyskania wsparcia jest 15% wkład własny, przy czym minimalna wartość dofinansowania wynosić będzie 50 000 zł. Z pozyskanych funduszy będzie można m.in. zaadaptować, dostosować i wyposażyć pomieszczenia w placówce, wydłużyć godziny pracy placówek, zorganizować dodatkowe zajęcia, rozwinąć umiejętności zawodowe i społeczne nauczycieli czy zatrudnić dodatkowy personel. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-1--wychowanie-przedszkolne---zit---rpmp-10-01-01-ip-01-12-087-16

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-2--wychowanie-przedszkolne---spr---rpmp-10-01-02-ip-01-12-088-16

Jeżeli posiadamy jakiekolwiek wątpliwości, brakuje nam oczytania, kwalifikacji czy kompetencji
w pozyskiwaniu środków unijnych to nie jesteśmy z tym sami.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 81 311 76 01, tel. kom. 517 575 585