Dotacje dla Przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego- działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na BEZPŁATNE webinarium, które odbędzie się 17 i 23 marca 2016r. w godzinach: od 10.00 do 11.00 oraz 17:00 do 18:00. Tematem przewodnim spotkania są FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIE 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP

 Zapisz się na szkolenie 

 

Podczas trwania spotkania Doradca ds. funduszy unijnych odpowie na pytania:

 1. Jakie są zasady uczestnictwa w naborze z działania 2.5,
 2. Jakie możliwości daje Nowa Perspektywa Finansowa (w szczególności RPO woj. świętokrzyskiego) dla przedsiębiorców,
 3. Jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne,
 4. Jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo,
 5. Kiedy zostaną ogłoszone konkursy na poszczególne działania.

Podczas trwania webinarium do Państwa dyspozycji będzie dodatkowy ekspert, który odpowie na pytania związane z tematyką spotkania. Pod koniec spotkania będzie przewidziany czas na rozmowę z Osobą Prowadzącą Webcast.

Zdobyta wiedza pozwoli na odpowiedzenie na własne pytanie: Czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na otrzymanie wsparcia i w jakim zakresie ?

 

Oto więcej szczegółów na temat działania 2.5

 

1.Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 29 kwietnia 2016r.

2.Obszar objęty dofinansowaniem– woj. świętokrzyskie

3.Podmioty uprawnione do ubieganie się o dotacje -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

4. Typy projektów:

- dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

- dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

 W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata.

 Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami

5. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%

6. Wartość wydatków kwalifikowanych: od 100 tys. PLN

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Karina Sobieszek

tel: 530517489

 

 

 


 

Fundusze Unijne dla Przedsiębiorców z woj. podkarpackiego - poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na BEZPŁATNE webinarium, które odbędzie się 19 i 23 lutego 2016r. w godzinach: od 10.00 do 11.00. Tematem przewodnim spotkania są FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI PODDZIAŁANIE 1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE.

 Zapisz się na szkolenie 

 

Podczas trwania spotkania Doradca ds. funduszy unijnych odpowie na pytania:

 1. Jakie są zasady uczestnictwa w naborze z działania 1.4.1
 2. Jakie możliwości daje Nowa Perspektywa Finansowa (w szczególności RPO woj. podkarpackiego) dla podkarpackich przedsiębiorców
 3. Jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne
 4. Jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo
 5. Kiedy zostaną ogłoszone konkursy na poszczególne działania

Podczas trwania webinarium do Państwa dyspozycji będzie dodatkowy ekspert, który odpowie na pytania związane z tematyką spotkania. Pod koniec spotkania będzie przewidziany czas na rozmowę z Osobą Prowadzącą Webcast.

Zdobyta wiedza pozwoli na odpowiedzenie na własne pytanie: Czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na otrzymanie wsparcia i w jakim zakresie ?

 

Oto więcej szczegółów na temat Poddziałania 1.4.1

 

1.Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 31 marca 2016r.

2.Obszar objęty dofinansowaniem– woj. podkarpackie

3.Podmioty uprawnione do ubieganie się o dotacje -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.
 • Mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.

4. Cel dotacji - rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych  lub ulepszonych  produktów lub usług.

5. Maksymalny poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych. 

6. Wartość wydatków kwalifikowanych

dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego  lub ulepszonego produktu/ usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Karina Sobieszek

tel: 530517489

 

 

 

 


 

Fundusze Unijne na lata 2014-2020 – szkolenia dla  MŚP

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach dot. Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie formy szkolenia:

1. Szkolenie prowadzone przez Internet (Webcast).

2. Szkolenie stacjonarne w centrum Lublina.

 

 Webcast jest rodzajem konferencji online, którą będą mogli Państwo wysłuchać (oraz zadawać pytania) w dogodnym dla Państwa miejscu 17 i 19 czerwca. Czas trwania spotkania to jedna godzina. W jej trakcie zdobędą Państwo wiedzę na temat, min. : możliwości, jakie daje Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 (NPF), rodzaju przedsięwzięć, które będą traktowane priorytetowo i terminów uruchomienia projektów.

Podczas trwania konferencji do Państwa dyspozycji będzie dodatkowy ekspert, który odpowie na pytania związane z tematyką Nowej Perspektywy Finansowej. Pod koniec spotkania będzie przewidziany czas na rozmowę z Osobą Prowadzącą Webcast. Celem nowej formy spotkania jest wyposażenie Państwa w niezbędną i aktualną wiedzę dot. NPF 2014-2020 bez ponoszenia przez Państwa dużych kosztów.  

Webcast może również pełnić rolę wstępu do kolejnego spotkania – szkolenia stacjonarnego. Zdobywając podstawową wiedzę na temat NPF mogą Państwo odczuć „niedosyt” i chęć uczestnictwa w spotkaniu, które w pełni odpowie na Państwa pytania i wątpliwości. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z propozycją. Plik do pobrania z planem szkolenia  dostępny jest ponizej pod nazwą  Plan szkolenia Webcast- 17 i 19 czerwca 2015 r."

 

Plan szkolenia Webcast- 17 i 19 czerwca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń Webcast.

 
 
Zapisów na szkolenie można dokonać pod poniższym linkiem: